Tìm gọi tên của các vật dụng, dụng cụ trong chống nhà bởi hình ảnh và lấy một ví dụ để nâng cấp và nâng cấp vốn từ vựng của người tiêu dùng bằng tiếng Anh. Bạn vẫn muốn mô tả nhà của khách hàng bằng tiếng Anh không? Có lẽ bạn đã chuyển mang đến một quốc gia nói giờ Anh và chúng ta ra ngoài mua sắm các sản phẩm đồ nội thất cho phòng khách mới của bạn. Nếu đó là trường hợp, bạn sẽ được tận hưởng lợi từ việc biết thương hiệu tiếng Anh cho các mục này. Vì nguyên nhân này, Verba

Bạn đang xem: Đồ dùng trong nhà bằng tiếng anh

Learn sẽ trình diễn đến bạn cụ thể bộ từ vựng thiết bị dụng trong nhà bằng Tiếng Anh


Mục lục


Xem thêm: Lý thuyết và bài tập về mệnh đề quan hệ rút gọn, bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

Từ vựng đồ dùng trong nhà

Alarm clock/əˈlɑːrm ˌklɑːk/Đồng hồ nước báo thức
Armchair/ˈɑːrm.tʃer/Ghế có tay vịn
Bath/bæθ/Bồn tắm
Bathroom scales/ˈbæθ.ruːm skeɪl/Cân mức độ khỏe
Battery/ˈbæt̬.ɚ.i/Pin
Bed/bed/Giường
Bedside table/ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/Bàn để cạnh nệm ngủ
Bin/bɪn/Thùng rác
Bin bag/ Bin liner/ˈbɪn ˌbæɡ/ | /bɪn ˈlaɪ.nɚ/Túi rác
Blanket/ˈblæŋ.kɪt/Chăn
Bleach/bliːtʃ/Thuốc tẩy trắng
Blinds/blaɪndz/Rèm chắn ánh sáng
Blu-ray player/ˈbluː.reɪ ˈpleɪ.ɚ/Đầu hiểu đĩa blu-ray
Bookcase/ˈbʊk.keɪs/Giá sách
Bookshelf/ˈbʊk.ʃelf/Giá sách
Broom/bruːm/Chổi
Bucket/ˈbʌk.ɪt/Cái xô
Candle/ˈkæn.dəl/Nến
Carpet/ˈkɑːr.pət/Thảm trải nền
CD player/ˌsiːˈdiː ˌpleɪ.ɚ/Máy cù đĩa CD
Chair/tʃer/Ghế
Chest of drawers/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/Tủ ngăn kéo
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Coat hanger/ˈkoʊt ˌhæŋ.ɚ/Móc treo quần áo
Coat stand/koʊt stænd/Cây treo quần áo
Coffee table/ˈkɑː.fi ˌteɪ.bəl/Bàn uống nước
Cold tap/koʊld tæp/Vòi nước lạnh
Cotton/ˈkɑː.t̬ən/Bông
Cupboard/ˈkʌb.ɚd/Tủ chén
Curtains/ˈkɝː.t̬ən/Rèm cửa
Cushion/ˈkʊʃ.ən/Đệm
Desk/desk/Bàn
Detergent/dɪˈtɝː.dʒənt/Bột giặt
Disinfectant/ˌdɪs.ɪnˈfek.t̬ənt/Thuốc tẩy
Door handle/dɔːr ˈhæn.dəl/Tay cầm cửa
Door knob/dɔːr nɑːb/Núm cửa
Doormat/ˈdɔːr.mæt/Thảm lau chân sống cửa
Double bed/ˌdʌb.əl ˈbed/Giường đôi
Dressing table/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/Bàn trang điểm
Drinks cabinet/drɪŋk ˈkæb.ən.ət/Tủ rượu
Dustbin/ˈdʌst.bɪn/Thùng rác
Dustbin bag/ˈdʌst.bɪn ˌbæɡ/Túi rác
Duster/ˈdʌs.tɚ/Giẻ vệ sinh bụi
Dustpan & brush/ˈdʌst.pæn ən brʌʃ/Hốt rác với chổi
Duvet/duːˈveɪ/Chăn
DVD player/ˌdiː.viːˈdi: ˈpleɪ.ɚ/Máy con quay đĩa DVD
Electric fire/iˈlek.trɪk faɪr/Lò sưởi điện
Envelopes/ˈɑːn.və.loʊp/Phong bì
Fabric softener/ˈfæb.rɪk ˈsɑː.fən.ɚ/Chất xả vải
Filing cabinet/ˈfaɪ.lɪŋ ˌkæb.ɪ.nət/Tủ đựng giấy tờ
Firelighters/ˈfaɪrˌlaɪ.t̬ɚ/Bật lửa
Flannel/ˈflæn.əl/Khăn rửa mặt
Floorcloth/ˈflɔːr ˌklɑːθ/Thảm trải sàn
Furniture polish/ˈfɝː.nɪ.tʃɚ ˈpɑː.lɪʃ/Véc ni
Fuse/fjuːz/Cầu chì
Fuse box/ˈfjuːz ˌbɑːks/Hộp cầu chì
Games console/ˈɡeɪm ˌkɑːn.soʊl/Máy chơi điện tử
Gas fire/ˌɡæs ˈfaɪr/Lò sưởi gas
Glue/ɡluː/Hồ dán
Hoover bag/ˈhuː.vɚ bæɡ/Túi hút bụi
Hoover/ Vacuum cleaner/ˈhuː.vɚ/ | /ˈvæk.juːm ˌkliː.nɚ/Máy hút bụi
Hot tap/hɑːt tæp/Vòi nước nóng
Houseplant/ˈhaʊs.plænt/Cây trồng trong nhà
Iron/aɪrn/Bàn là
Ironing board/ˈaɪr.nɪŋ ˌbɔːrd/Bàn kê khi là áo quần
Lamp/læmp/Đèn bàn
Lampshade/ˈlæmp.ʃeɪd/Chụp đèn
Light bulb/ˈlaɪt ˌbʌlb/Bóng đèn
Light switch/laɪt swɪtʃ/Công tắc đèn
Lighter/ˈlaɪ.t̬ɚ/Bật lửa
Matches/mætʃizDiêm
Mattress/ˈmæt.rəs/Đệm
Mirror/ˈmɪr.ɚ/Gương
Mop/mɑːp/Cây vệ sinh nhà
Needle/ˈniː.dəl/Kim
Ornament/ˈɔːr.nə.mənt/Đồ tô điểm trong nhà
Painting/ˈpeɪn.t̬ɪŋ/Bức họa
Pen/pen/Bút
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Piano/piˈæn.oʊ/Đàn piano
Picture/ˈpɪk.tʃɚ/Bức tranh
Pillow/ˈpɪl.oʊ/Gối
Pillowcase/ˈpɪl.oʊ.keɪs/Vỏ gối
Plug/plʌɡ/Phích gặm điện
Plug socket/ nguồn socket/plʌɡ ˈsɑː.kɪt/ | /ˈpaʊ.ɚ ˈsɑː.kɪt/Ổ cắm điện
Plughole/ˈplʌɡ.hoʊl/Lỗ thải nước bồn
Poster/ˈpoʊ.stɚ/Bức ảnh lớn
Radiator/ˈreɪ.di.eɪ.t̬ɚ/Lò sưởi
Radio/ˈreɪ.di.oʊ/Radio
Record player/ˈrek.ɚd ˌpleɪ.ɚ/Máy hát
Rug/rʌɡ/Thảm vệ sinh chân
Safety pin/ˈseɪf.ti ˌpɪn/Ghim băng
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Kéo
Sellotape/ˈsel.ə.teɪp/Băng dính
Sheet/ʃiːt/Ga trải giường
Shoe polish/ʃuː ˈpɑː.lɪʃ/Si tấn công giày
Sideboard/ˈsaɪd.bɔːrd/Tủ ly
Single bed/ˌsɪŋ.ɡəl ˈbed/Giường đơn
Soap/soʊp/Xà phòng thơm
Sofa/ˈsoʊ.fə/Ghế sofa
Sofa-bed/ˈsoʊ.fə ˌbed/Giường sofa
Spin dryer/ˌspɪnˈdraɪ.ɚ/Máy sấy quần áo
Sponge/spʌndʒ/Máy hút cọ bát
Stamps/stæmps/Tem
Stereo/ˈster.i.oʊ/Máy stereo
Stool/stuːl/Ghế đẩu
Table/ˈteɪ.bəl/Bàn
Tablecloth/ˈteɪ.bəl.klɑːθ/Khăn trải bàn
Tap/tæp/Vòi nước
Telephone/ˈtel.ə.foʊn/Điện thoại
Tissues/ˈtɪs.juː/Giấy ăn
Toilet paper/ toilet roll/ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pɚ/ | /ˈtɔɪ.lət ˌroʊl/Giấy vệ sinh
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst/Kem đánh răng
Torch/tɔːrtʃ/Đèn pin
Towel/taʊəl/Khăn tắm
Tube of toothpaste/tuːb əv ˈtuːθ.peɪst/Tuýp kem tấn công răng
TV (Television)/ˈtel.ə.vɪʒ.ən/Ti vi
Vase/veɪs/Bình hoa
Wallpaper/ˈwɑːlˌpeɪ.pɚ/Giấy dán tường
Wardrobe/ˈwɔːr.droʊb/Tủ quần áo
Washing machine/ˈwɑː.ʃɪŋ məˌʃiːn/Máy giặt
Washing powder/ˈwɑː.ʃɪŋ ˌpaʊ.dɚ/Bột giặt
Waste paper basket/weɪst ˈpeɪ.pɚ ˈbæs.kət/Giỏ đựng giấy bỏ
Writing paper/ˈraɪ.t̬ɪŋ ˌpeɪ.pɚ/Giấy viết

Đồ gia dụng trong phòng khách

Wing chair/ˌwɪŋ ˈtʃer/Ghế bành
TV stand/ˌtiːˈviː stænd/Tủ để tivi
Sofa/ˈsoʊ.fə/Ghế sô pha
Cushion/ˈkʊʃ.ən/Đệm
Telephone/ˈtel.ə.foʊn/Điện thoại
Television/ˈtel.ə.vɪʒ.ən/Tivi
Speaker/ˈspiː.kɚ/Loa
End table/end ˈteɪ.bəl/Bàn vuông bé dại thường để ở góc phòng
Tea set/ˈtiː ˌset/Bộ trà
Fireplace/ˈfaɪr.pleɪs/Lò sưởi
Remote/rɪˈmoʊt/Điều khiển tự xa
Fan/fæn/Quạt
Floor lamp/ˈflɔːr ˌlæmp/Đèn đứng (ở sàn)
Carpet/ˈkɑːr.pət/Tấm thảm
Table/ˈteɪ.bəl/Bàn
Blinds/blaɪnd/Tấm chắn sáng, mành
Curtains/ˈkɝː.t̬ən/Rèm cửa
Picture/ˈpɪk.tʃɚ/Bức tranh
Vase/veɪs/Bình hoa
Grandfather clock/ˈɡræn.fɑː.ðɚ ˌklɑːk/Đồng hồ quả lắc

*

Đồ vật trong nhà bằng tiếng anh

*

Wing chair: Ghế bành

*

TV stand: Tủ nhằm tivi

*

Sofa: Ghế sô pha

*

Cushion: Đệm

*

Telephone: Điện thoại

*

Television: Ti vi

*

Speaker: Loa

*

End table: Bàn vuông nhỏ thường để ở góc phòng

*

Tea set: bộ trà

Fireplace: Lò sưởi

Remote: Điều khiển từ bỏ xa

Fan: Quạt

Floor lamp: Đèn đứng (ở sàn)

Carpet: Tấm thảm

Table: Bàn

Blinds: Tấm chắn sáng, mành

Curtains: rèm cửa

Picture: Bức tranh

Vase: Bình hoa

Grandfather clock: Đồng hồ nước quả lắc

Các chủ thể từ vựng khác

Từ vựng về môi trường

Đồ dùng học tập giờ anh

Từ vựng về đồ ăn

Từ vựng về khung người người

Tên những loài hoa bằng tiếng anh

Từ vựng về quần áo

Bài viết cung cấp đến fan dùng một vài chủ đề về tự vựng vật dụng trong nhà. Không những giúp cải thiện vốn từ vựng mà còn giúp bạn dễ dàng diễn tả ngôi nhà của bản thân mình bằng giờ đồng hồ Anh. Chú ý rằng, quy trình học từ new kết phù hợp với hình ảnh sẽ giúp thời hạn được rút ngắn lại hơn nữa rất nhiều. Chúc các bạn thành công.

Tặng ngay thẻ bảo hành kiến thức trọn đời khi gia nhập khoá học (bất kỳ bao giờ bị mai một kiến thức và kỹ năng đều được trở về học miễn phí)
*

Trong giờ Anh giao tiếp, ta vẫn thường hay thủ thỉ với nhau về căn nhà của mình, nói tới những thiết bị dụng mà gia đình mình có. Vậy các bạn đã biết những thứ dùng vào nhà bằng tiếng Anh nói ra sao chưa? hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Wow English để tăng lên vốn từ vựng cho bản thân nhé!

*

Đồ cần sử dụng trong nhà bởi tiếng Anh:Phòng khách

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Cushion

/ˈkʊʃ.ən/

Cái đệm ghế

– Side table

/saɪd.ˈteɪ.bəl/

Bàn để giáp tường thường dùng làm bàn trà

– Window curtain/ drapes

/dreɪps/

Màn bịt cửa sổ

– Bookcase

/ˈbʊk.keɪs/

Tủ sách

– Coffee table

/ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/

Bàn cà phê

– Tea set

/ˈtiː ˌset/

Bộ tách trà

– Television

/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

Tivi

– Remote control

/rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/

Điều khiển trường đoản cú xa

– Heater

/ˈhiː.tər/

Bình nóng lạnh

– Barrier matting

/ˈbær.i.ər.ˈmæt.ɪŋ/

Thảm chùi chân

– Picture/ Painting

/ˈpɪk.tʃər/

Bức tranh

– Reading lamp

/ˈriː.dɪŋ. Læmp/

Đèn bàn

– Chandelier

/ˌʃæn.dəˈlɪər/

Đèn chùm

– Standinglamp

/ˈstæn.dɪŋ.læmp/

Đèn nhằm bàn đứng

– Wall lamp

/wɔːl.læmp/

Đèn tường

– Telephone

/ˈtel.ɪ.fəʊn/

Điện thoại

– Hanger

/ˈhæŋ.ər/

Đồ mắc áo

– Desk

/desk/

Bàn làm việc

– Frame

/freɪm/

Khung ảnh

Sofa

/ˈsəʊfə/

Ghế sofa

Shelf

/ʃelf/

Kệ

Fireplace

/ˈfaɪəpleɪs/

Lò sưởi

Rug

/rʌɡ/

Thảm trải sàn

Floor lamp

/ˈflɔː ˌlæmp/

Đèn sàn

Window curtain

/ˈwɪn.dəʊ.ˈkɜː.tən/

Màn bịt cửa sổ

Armchair

/ˈɑːmˌtʃeər/

Ghế bành

Ottoman

/ˈɑː.t̬ə.mən

Ghế đôn

Đồ dùng trong bên bằngtiếng Anh: phòng ngủ

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Bathrobe

/ˈbɑːθ.rəʊb/

Áo choàng

– Pillowcase

/ˈpɪl.əʊ.keɪs/

Vỏ gối

– Dressing table

/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/

Bàn trang điểm

– Key tape

/kiː. Teɪp/

Thẻ chìa khóa

– Slippers

/ˈslɪp.ərs/

Dép đi vào phòng

– Bed

/bed/

Giường

– Bed sheet

/ˈbed ʃiːt/

Lót giường

– Drap

/drap/

Ga giường

– Mattress

/ˈmæt.rəs/

Nệm

– Pillow

/ˈpɪl.əʊ/

Gối

– Barier matting

/ˈbær.i.ər.ˈmæt.ɪŋ/

Thảm chùi chân

– Bedside table/Night table

/ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/

Bàn nhỏ dại bên cạnh giường

– Mirror

/ˈmɪr.ər/

Gương

– Wardrobe

/ˈwɔː.drəʊb/

Tủ quần áo

– Duvet cover

/ˈduː.veɪ ˌkʌv.ər/

Vỏ bọc chăn bông

– Blanket

/ˈblæŋ.kɪt/

Chăn, mền

– Bedspread

/ˈbed.spred/

Khăn trải giường

Đồ dùng trong đơn vị bằngtiếng Anh: đơn vị bếp

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Oven

/ˈʌv.ən/

Lò nướng

– Microwave

/ˈmaɪ.krə.weɪv/

Lò vi sóng

– Rice cooker

/raɪs.ˈkʊk.ər/

Nồi cơm trắng điện

– Toaster

/ˈtəʊ.stər/

Máy nướng bánh mỳ

– Apron

/ˈeɪ.prən/

Tạp dề

– Kitchen scales

/ˈkɪtʃ.ən. Skeɪl/

Cân thực phẩm

– Pot holder

/pɒt. ˈhəʊl.dər/

Miếng lót nồi

– Grill

/ɡrɪl/

Vỉ nướng

– Oven cloth

/ˈʌv.ən. Klɒθ/

Khăn lót lò

– Tray

/treɪ/

Cái khay, mâm

– Kitchen roll

/ˈkɪtʃ.ən ˌrəʊl/

Giấy lau bếp

– Frying pan

/ˈfraɪ.ɪŋ ˌpæn /

Chảo rán

– Steamer

/ˈstiː.mər/

Nồi hấp

– Saucepan

/ˈsɔː.spən/

Cái nồi

– Pot

/pɒt/

Nồi to

– Kitchen foil

/ˈkɪtʃ.ən. Fɔɪl/

Giấy bạc tình gói thức ăn

– Chopping board

/tʃɒpɪŋ.bɔːd/

Thớt

– Tea towel

/ˈtiː ˌtaʊəl/

Khăn vệ sinh chén

– Burner

/ˈbɜː.nər/

Bật lửa

– Washing-up liquid

/ˌwɒʃ.ɪŋˈʌp ˌlɪk.wɪd/

Nước rửa bát

– Scouring pad/scourer

/ˈskaʊə.rɪŋ ˌpæd/

Miếng cọ bát

– Knife

/naɪf/

Dao

– Basket

/ˈbɑː.skɪt/

Giỏ

– Fridge

/frɪdʒ/

Tủ lạnh

– Cooking spices

/ˈkʊk.ɪŋ.spaɪs/

Gia vị nấu nướng ăn

– Apron

/ˈeɪ.prən/

Tạp dề

– Broiler

/ˈbrɔɪ.lər/

Vỉ sắt nướng thịt

– Grill

/ɡrɪl/

Vỉ nướng

– Oven gloves

/ˈʌv.ən ˌɡlʌv/

Khăn lót lò

– Spatula

/ˈspætʃ.ə.lə/

Dụng nắm trộn bột

– Burner

/ˈbɜː.nər/

Bật lửa

– Bottle opener

/ˈbɒt.əl ˌəʊ.pən.ər/

Dụng cố gắng mở bia

– Corkscrew

/ˈkɔːk.skruː/

Dụng gắng mở chai rượu

– Colander

/ˈkɒl.ən.dər/

Cái rổ

– Grater/cheese grater

/ˈɡreɪ.tər/

Cái nạo

– Mixing bowl

/mɪksɪŋ. Bəʊl/

Bát trộn thức ăn

– Rolling pin

/ˈrəʊ.lɪŋ ˌpɪn/

Cán bột

– Sieve

/sɪv/

Cái rây

– Tongs

/tɒŋz/

Cái kẹp

– Whisk

/wɪsk/

Dụng thay đánh trứng

– Peeler

/ˈpiː.lər/

Dụng cụ tách bóc vỏ củ quả

– Jar

/dʒɑːr/

Lọ thủy tinh

– Jug

/dʒʌɡ/

Cái bình rót

– Chopsticks

/ˈtʃɒp.stɪk/

Đũa

– Spoon

/spuːn/

Thìa

– Dessert spoon

/dɪˈzɜːt.spuːn/

Thìa ăn đồ tráng miệng

– Soup spoon

/ˈsuːp ˌspuːn/

Thìa nạp năng lượng súp

– Tablespoon

/ˈteɪ.bəl.spuːn/

Thìa to

– Teaspoon

/ˈtiː.spuːn/

Thìa nhỏ

– Wooden spoon

/ˈwʊd.ən.spuːn/

Thìa gỗ

– Fork

/fɔːk/

Dĩa

– Crockery

/ˈkrɒk.ər.i/

Bát đĩa sứ

– Cup

/kʌp/

Chén

– Saucer

/ˈsɔː.sər/

Đĩa đựng chén

– Bowl

/bəʊl/

Bát

– Glass

/ɡlɑːs/

Cốc thủy tinh

– Mug

/mʌɡ/

Cốc cà phê

Đồ cần sử dụng trong nhà bởi tiếng Anh: đơn vị tắm

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Face towel

/feɪs.taʊəl/

Khăn mặt

– Hand towel

/hænd.taʊəl/

Khăn tay

– Shower

/ʃaʊər/

Vòi rửa mặt hoa sen

– Towel rack

/ˈtaʊəl ˌræk/

Giá để khăn

– Shampoo

/ʃæmˈpuː/

Dầu gội đầu

– Conditioner

/kənˈdɪʃ.ən.ər/

Dầu xả

– Shower gel

/ˈʃaʊə ˌdʒel/

Sữa tắm

– Shower cap

/ˈʃaʊə kæp/

Mũ tắm

– Toothbrush

/ˈtuːθ.brʌʃ/

Bộ bàn chải, kem đánh răng

– Comb

/kəʊm/

Lược

– cốt tông bud

/ˈkɒt.ən ˌbʌd/

Tăm bông ráy tai

– Bath mat

/ˈbɑːθ ˌmæt/

Khăn chùi chân

– Bath towel

/ˈbɑːθ ˌtaʊəl/

Khăn tắm

– Bath robe

/ˈbɑːθ.rəʊb/

Áo choàng tắm

– body toàn thân lotion

/ˈbɒd.i. ˈləʊ.ʃən/

Kem dưỡng thể

– Cleansing

/ˈklen.zɪŋ/

Tẩy trang

– cốt tông balls

/ˈkɒt.ən ˌbɔːl/

Bông gòn

– Curling irons

/ˈkɜ˞ː.lɪŋ ˌaɪ.ənz/

Kẹp uốn tóc

– Dental floss

/ˈden.təl ˌflɒs/

Chỉ nha khoa

– Electric razor

/iˌlek.trɪk ˈreɪ.zər/

Dao cạo râu điện

– Hair dryer

/ˈher ˌdraɪ.ɚ/

Máy sấy tóc

– Mouthwash

/ˈmaʊθwɒʃ/

Nước súc miệng

– Shaving cream

/ˈʃeɪ.vɪŋ. Kriːm/

Kem cạo râu

– Sink

/sɪŋk/

Bệ nước

– Soap

/səʊp/

Xà bông

– Tissue

/ˈtɪʃuː/

Khăn giấy

– Toilet

/ˈtɔɪlɪt/

Bồn cầu

– nhà wc paper

Giấy vệ sinh

– Toothpaste

/ˈtuːθpeɪst/

Kem tấn công răng

Trên phía trên là tổng thể từ vựng về đồ dùng trong nhà bởi tiếng Anh do đội ngũ giảng viên Wow English biên soạn. Việc chia từ vựng thành từng phòng sẽ giúp các em nhớ hầu như từ vựng ấy một cách hối hả và thuận lợi hơn. Để biết thêm các con vật dụng trong tiếng Anh, các em coi tại đây nhé!

Nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quy trình học tập và áp dụng tiếng Anh thì đừng e dè mà điền vào form dưới đây để được tư vấn miễn mức giá nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ bắt buộc điền đầy đủ thông tin bên dưới, hỗ trợ tư vấn viên của nationalchronicleliberia.com sẽ gọi điện và bốn vấn trọn vẹn miễn phí cho mình và!