Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu muốn học giỏi tiếng anh bạn cần biết và phân minh rõ với những thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ phía dẫn đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, giải pháp sử dụng, vệt hiệu nhận biết và bài tập thực hành rèn luyện. Không những vậy, vào từng cách áp dụng Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo phân biệt và các lưu ý cùng với từng trường hợp đặc trưng để chúng ta học không hề thiếu và hiểu kiến thức thì bây giờ hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì hiện tại Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành được dùng để biểu đạt về một hành vi đã xong xuôi cho tới thời điểm hiện nay mà không bàn về thời gian diễn ra hành hễ đó.


2. Cấu trúc thì hiện tại Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): công ty ngữ

* Have/has: trợ hễ từ

* PII: đụng từ phân tự II (Quá khứ phân từ)

Nếu nhà ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu chủ ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy đã sống ở chỗ này từ lúc tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đã dạy giờ Tây Ban Nha khoảng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã chạm chán phải không hề ít khó khăn khi làm dự án công trình đó.)

2. Câu phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi vẫn không gặp mặt mẹ trong một thời gian dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay trở lại quê hương của chính mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không thành thạo tiếng Pháp nhưng mà anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled to lớn Finland? (Bạn đang từng phượt tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã ban đầu với nhiệm vụ chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã xong việc nhà chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Diễn tả một hành động, vụ việc đã xảy ra nhiều lần trong thừa khứ.

They have seen this contract two times. (Họ sẽ xem bản hợp đồng này nhì lần.)He has researched three market & is working with on another one. (Anh ấy đã nghiên cứu được ba thị trường và đang liên tiếp với thị phần tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong số thì giờ Anh, thì hiện nay tại hoàn thành và thì quá khứ đơn là 2 thì trong tổng tất cả các thì giờ Anh có thể chúng ta dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy nên cần cảnh báo thật kỹ nhằm khi áp dụng thì giờ Anh thật hợp lý tương ứng với từng văn cảnh nhé!


4. Vết hiệu phân biệt thì lúc này Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đều sẽ có các dấu hiệu phân biệt khác nhau để có thể áp dụng phù hợp. Với thì lúc này hoàn thành, trong câu các bạn sẽ có các từ, cấu tạo sau để thừa nhận biết:

4.1. Những từ nhận biết thì lúc này hoàn thành

– just, recently, lately: gần đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: đang từng

– never: không từng, ko bao giờ

– yet: chưa (dùng mang lại câu phủ định cùng câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong khoảng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to now = up lớn the present: cho tới bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– đối chiếu hơn nhất + thì lúc này hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mi in Vietnam. (Đây là lần trước tiên tôi được ăn uống Bánh Mì sinh sống Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là loại sâm panh ngon nhất nhưng tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm lưu niệm nhất mà lại tôi gồm trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của các trạng từ trong thì hiện tại xong xuôi

– already, ever, just, never: sau “have/ has” mặt khác đứng trước động từ phân từ bỏ II.

– already: cũng có thể đứng sống cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa new ra ngoài).

– yet: vị trí đứng ngơi nghỉ cuối câu và được sử dụng trong câu nghi ngờ hoặc lấp định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa tính với gia đình anh ta về vấn đề này đâu).

– so far, recently, lately, up lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra bản báo cáo này gần đây rồi).
download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng hòa hợp cấu trúc, bí quyết dùng, vệt hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài bác tập thì hiện tại Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện nay tại xong xuôi với vết hiệu phân biệt có sử dụng since với for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that bike for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: dứt câu với gợi ý cho sắn

1. A: bởi vì you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming khổng lồ the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc và viết lại câu với trường đoản cú just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a khách sạn tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

Xem thêm: Các Dạng So Sánh Hơn Của Fast " Là J??? So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất Trong Tiếng Anh

5. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went khổng lồ the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: chọn dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km already
I (walk) ……………. 10km last week
I (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài xích tập chuyển đổi thì hiện tại tại dứt sang quá khứ đơn

She hasn’t written to lớn me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi và Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote to lớn me was in March.Mrs.Linh started to teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi và Bin were married.It’s years since he wrote lớn me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phạt âm IPA trên app Hack não Pro – thế chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng nhất trong giờ đồng hồ Anh chỉ sau 4 giờ. Rộng 205.350 học viên vẫn tự tin mở miệng to phát âm dựa vào tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Với toàn cục kiến thức về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài xích tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm rõ và có thể vận dụng trơn tru khi áp dụng ngữ pháp giờ Anh, kết phù hợp với vốn từ bỏ vựng của bản thân mình bạn hoàn toàn rất có thể giao tiếp tự tín với người phiên bản xứ.

Trong giờ Việt không có khái niệm về lúc này hoàn thành. Vì thế khi học các thì trong giờ Anh, đấy là thì khiến cho nhiều người học cảm thấy bồn chồn nhất. Hãy thuộc ELSA Speak tò mò kỹ hơn về cấu trúc, phương pháp dùng cùng dấu hiệu nhận biết thì hiện tại xong (Present perfect tense) nhé.

Định nghĩa thì hiện tại tại xong là gì?

Hầu hết các bạn đã được làm quen cùng với thì hiện tại xong xuôi ở lớp 6 hoặc lớp 7. Vậy thì hiện nay tại xong là gì? Present perfect tense được áp dụng để biểu đạt hành động xảy ra trong vượt khứ, tuy vậy còn tiếp diễn tới hiện nay tại, có tác động và tác động ảnh hưởng tới hiện tại.


Kiểm tra phân phát âm với bài bác tập sau:


sentencesIndex>.text
Tiếp tục
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
*
*

= sentences.length" v-bind:key="s
Index">

Ví dụ: I have never been there. (Tôi chưa tới đó khi nào cả.)

Cấu trúc/Công thức thì hiện tại ngừng trong tiếng Anh

Cấu trúc của thì này bao gồm hai thành phần chính là trợ hễ từ “have/has” và rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng V3 xuất xắc past particle verb.

Nếu là ngôi đầu tiên và ngôi đồ vật hai, chúng ta dùng “have”, ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít đang đi cùng “has”. Còn rượu cồn từ dạng V3 được cấu trúc từ rượu cồn từ nguyên thể bằng phương pháp thêm đuôi –ed. Nhưng cũng có không ít động từ ko tuân theo lý lẽ hình thành này. Để ghi ghi nhớ bảng các động trường đoản cú bất quy tắc, họ chỉ có thể tự mình học thuộc.

*
*

1. Câu khẳng định

S+have/has+V3

Ví dụ:

We have come back from Saigon. (Chúng tôi vừa về bên từ Saigon.)

She has sent letters lớn her friends. (Cô ấy vừa nhờ cất hộ lá thư tới các bạn của cô ấy.)

2. Câu lấp định

Chỉ yêu cầu thêm “not” vào sau cùng trợ đụng từ “have/has”.

S+have/has not + V3

Ví dụ:

They have not/haven’t visited him. (Họ đã không tới thăm anh ta.)

He has not/ hasn’t eaten what she cooked. (Anh ta vẫn chưa nạp năng lượng món mà lại cô ấy vẫn nấu.)

*
*

3. Câu nghi vấn

Nếu là thắc mắc có từ để hỏi, chỉ việc đảo địa điểm của trợ động từ “have” lên trước chủ ngữ và sau từ nhằm hỏi.
Từ nhằm hỏi +have/has+ S +V3?

Ví dụ:

Where have you been since January? (Bạn vẫn ở đâu từ tháng Một vậy?)

Why has she studied so hard? (Vì sao cô ấy chịu khó học vậy?)

Nếu là câu hỏi Yes/No, chỉ dễ dàng là gửi trợ động từ “have” lên đầu câu.
Have/has + S+V3?
Yes, S + have/has
No, S + have not/ has not.

Ví dụ: Have you eaten lunch? Yes, I have. (Bạn nạp năng lượng trưa chưa? Rồi, tôi vừa ăn rồi.)

Has she met him? No, she has not. (Cô ấy đã gặp mặt anh ta chưa? Chưa, cô ấy vẫn không gặp.)

Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ hoàn thành

Mỗi thì trong giờ Anh đều sở hữu dấu hiệu nhận thấy khác nhau. Cùng với thì present peferct, trong câu thường sẽ có sự lộ diện của các từ, nhiều từ như:

Just=Recently=Lately (gần đây, vừa mới)Already (rồi)Since (từ khi)before (trước đây)never (chưa bao giờ)ever (từng)yet (chưa)So far =Until now =Up lớn now =Up to lớn the present (cho mang lại bây giờ)For+khoảng thời gian: for 4 years, for a long time, for a month…Since+ mốc thời hạn cụ thể: since 2021, since January…The first/ second… time: thứ 1 tiên, lần thiết bị hai…

Ví dụ:

I have not met him since 2019. (Tôi không gặp mặt anh ta tự 2019.)

I have not met him for a long time (Tôi không gặp anh ta từ tương đối lâu rồi.)

I have never been to lớn Thailand. (Tôi chưa bao giờ ở Thái Lan.)

*
*

Cách cần sử dụng thì lúc này hoàn thành

1. Cách áp dụng thì lúc này hoàn thành

Thì hiện nay tại dứt dùng để gia công gì? Thì này được sử dụng trong số trường phù hợp sau đây:

Diễn tả hành vi đã được ban đầu từ thừa khứ nhưng mà vẫn kéo dài tính đến hiện tại.

Ví dụ:

We have worked at this company since 2011. (Chúng tôi đã thao tác cho doanh nghiệp này trường đoản cú 2011).

=> vào thời điểm năm 2011 (quá khứ) bọn họ đã bắt đầu hành hễ “làm việc” tại doanh nghiệp này, và tính đến thời điểm bây giờ họ vẫn đang làm cho ở công ty đó.)

Diễn tả hành động được bắt đầu trong vượt khứ, ko đề cập thời gian cụ thể, mà lại ở hiện nay tại, hiệu quả của hành động có vẫn đang còn sức ảnh hưởng.

Ví dụ:

She has broken up with her boyfriend (so she is very sad now.)

=> Cô ấy vừa chia tay với các bạn trai, kết quả là ở thời điểm này cô ấy đang khôn xiết buồn.

Diễn tả hành vi xảy ra các lần tự trong quá khứ và kéo dãn dài tới hiện tại tại

Ví dụ:

We have visited them many times. (Chúng tôi lép thăm họ nhiều lần.)

=> Trong vượt khứ và ở hiện tại cửa hàng chúng tôi đã các lần (tính tái diễn của hành động) tới thăm họ.

Diễn tả hành vi đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhưng tới thời điểm hiện nay vẫn không kết thúc.

Ví dụ: We have not met her this month. (Chúng tôi chưa chạm chán cô ấy cả mon nay.)

=> Khoảng thời gian trong câu này là “this month” và nó vẫn chưa kết thúc. Thời điểm nói vẫn ở trong tháng này, chưa sang tháng mới.

2. Cách dùng/vị trí của trạng từ trong thì lúc này hoàn thành

Trạng từalready, never, ever, just sẽ đứng sau “have/ has” với đứng trước cồn từ quá khứ phân tự II..

Tuy nhiên,already cũng hoàn toàn có thể đứng cuối vào câu.

Ví dụ:I have just come back home – tức là “Tôi vừa mới về nhà rồi”

Ngoài ra, trạng từ Yet cũng rất được đứng cuối câu, sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet – tức là “Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn

số đông trạng từ bỏ như so far, recently, lately, up lớn present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian thì rất có thể đứng đầu hoặc là cuối câu.

Ví dụ: chúng ta có thể viết là “I have seen this film recently” hoặc ” Recently, I have seen this film”

Câu trên đều có nghĩa là “tôi sẽ xem tập phim đó vừa mới đây rồi”.

*
*

Cách minh bạch thì hiện tại xong xuôi

1. Rõ ràng thì hiện tại hoàn thành và hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Xét về những yếu tố cơ bản, thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn khá kiểu như với thì bây giờ hoàn thành. Mặc dù nhiên, thì hiện tại tại xong nhấn mạnh đến hiệu quả của hành vi còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn lại xem xét thời gian xảy ra hành vi đó.

Cụ thể, cấu tạo của thì hiện tại ngừng tiếp diễn là:

Câu ở thể khẳng định:S + has/have + been + VingCâu sinh sống thể phủ định:S + has/have + not + been + VingCâu làm việc thể nghi vấn:Has/Have + S + been + Ving?

Đặc biệt, những dấu hiệu (trạng từ) để nhận ra thì này là all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon.

2. Biệt lập thì hiện tại tại xong xuôi và thừa khứ đơn

Nhiều người học cảm thấy trở ngại để xác định hành vi thuộc hiện nay tại kết thúc và thừa khứ đơn. Vậy hai thì này có gì khác nhau?

Với lúc này hoàn thành, sự việc ra mắt trong thừa khứ và kết thúc trong một thời điểm vượt khứ dẫu vậy không xác định

Ví dụ:

We have met them at coffee shop. (Chúng tôi vừa chạm chán họ ở cửa hàng cà phê.)

=> Hành động chạm chán gỡ đã ra mắt ở thời điểm quá khứ, với cũng đã chấm dứt nhưng vào thời khắc nào đúng mực không được nhắc tới.

Với thừa khứ đơn, sự việc diễn ra và chấm dứt tại một thời điểm xác minh trong vượt khứ

Ví dụ:

We met them at coffee siêu thị last night.(Chúng tôi đã gặp mặt họ ở quán coffe tối qua.)

=> Hành động gặp gỡ gỡ đã ra mắt và xong xuôi ở một thời điểm quá khứ xác minh là “ngày hôm qua.”

Với thì lúc này hoàn thành, dù hành động đã ra mắt nhưng hiệu quả vẫn còn tác động ảnh hưởng tới hiện tại tại.

Ví dụ:

I have eaten 2 cakes this morning. (Sáng ni tôi nạp năng lượng hai loại bánh)

=> thời khắc nói vẫn thuộc buổi sáng sớm và fan nói vẫn có thể tiếp tục nạp năng lượng thêm.

Với vượt khứ đơn, hành động đã xảy ra và dứt ở quá khứ, không tương quan tới hiện nay tại.

Ví dụ:

I ate 2 cakes this morning. (Sáng ni tôi đã ăn uống hai loại bánh).

=> thời gian nói không còn là buổi sáng nữa, và tín đồ nói không ăn uống thêm loại bánh nào ngoại trừ hai cái đã ăn.

Thì hiện tại tại dứt thường có những trừ “yet, never, already, ever, for, since, before…”.

Ví dụ:

I have lived here since 2019.

Quá khứ đơn thông thường sẽ có sự lộ diện của những từ “yesterday, last+thời gian, ago, in+past time…)

Ví dụ:

I lived here in 2019.

*
*

Những câu lấy một ví dụ về thì hiện tại hoàn thành

Ihave seenthat movie twenty times – Tôi sẽ xem bộ phim truyện đó trăng tròn lần rồi
I think Ihave methim once before – Tôi nghĩ mình đã gặp mặt anh ấy trước đó
Therehave beenmany earthquakes in California – Đã có rất nhiều trận rượu cồn đất xẩy ra ở California
Peoplehave traveledto the Moon – Con fan đã du hành lên phương diện trăng
Peoplehave not traveledto Mars – Con tín đồ chưa du hành lên sao hỏa
Haveyoureadthe bookyet? – các bạn đã gọi cuốn sách này trước đó chưa?
Nobodyhas ever climbedthat mountain – không có ai từng trèo lên ngọn núi kia
Ihave beento France three times – Tôi đã từng đến đó Pháp 3 lần
I think Ihave seenthat movie before – Tôi nghĩ về mình chưa xem bộ phim này trước đó
Hehas never traveledby train – Anh ấy chưa bao giờ đi tàu hỏa

Bài tập thực hiện thì bây giờ hoàn thành

Chia dạng đúng của đụng từ cho trong ngoặc

We ….(be) in thái lan many times.It is the second time I…(travel) Ho chi Minh city.….(order) you pizza at this restaurant?
Until now, we…(wait) for her.Why vày you come back home? You…(live) that thành phố for a long time.We…(learn) English for two months. But we…(know) how lớn speak with an accurate accent.You know, she….(meet) the boy whose name is Jack.We don’t want to lớn move. We…(work) at your company since 2011.

Bạn đã hiểu rõ hơn về thì hiện tại chấm dứt của tiếng Anh chưa nào? bạn có thể luyện tập nhiều hơn nữa, các bạn hãy tải với trải nghiệm với áp dụng luyện nói giờ đồng hồ Anh ELSA Speak. Những bài bác tập nhưng mà ELSA Speak gửi ra chắc hẳn rằng sẽ giúp bạn không còn bối rối khi sử dụng thì bây giờ hoàn thành.