Jaxtina English đang tổng hợp phần lớn từ vựng chỉ các phần tử trên khung người bằng giờ Anh. Nếu bạn có nhu cầu trau dồi thêm tự vựng thuộc chủ thể này thì hãy đọc ngay bài bác học tiếng Anh dưới đây nhé!


1. Các bộ phận trên phần thân của cơ thể người

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
face/feɪs/khuôn mặt
mouth/maʊθ/miệng
chin/tʃɪn/cằm
neck/nek/cổ
shoulder/ˈʃəʊl.dəʳ/vai
arm/ɑːm/cánh tay
upper arm/ˈʌp.əʳ ɑːm/cánh tay trên
elbow/ˈel.bəʊ/khuỷu tay
forearm/ˈfɔː.rɑːm/cẳng tay
armpit/ˈɑːm.pɪt/nách
back/bæk/lưng
chest/tʃest/ngực
waist/weɪst/thắt lưng/eo
abdomen/ˈæbdəmən/bụng
buttock/’bʌtək/mông
hip/hɪp/hông
leg/leg/chân

2. Các bộ phận trên khung người người giờ Anh liên quan đến tay

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
wrist/rɪst/cổ tay
knuckle/ˈnʌkļ/khớp đốt ngón tay
fingernail/ˈfɪŋgəneɪl/móng tay
thumb/θʌm/ngón tay cái
index finger/ˈɪndeks ˈfɪŋgəʳ/ngón trỏ
middle finger/ˈmɪdļ ˈfɪŋgəʳ/ngón giữa
ring finger/rɪŋ ˈfɪŋgəʳ/ngón treo nhẫn
little finger/ˈlɪtļ ˈfɪŋgəʳ/ngón út
palm/pɑːm/lòng bàn tay

3. Tự vựng tiếng Anh chỉ các bộ phần làm việc đầu của bé người

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
hair/heəʳ/tóc
part/pɑːt/ngôi rẽ
forehead/ˈfɔːhed/trán
sideburns/ˈsaɪdbɜːnz/tóc mai dài
ear/ɪəʳ/tai
cheek/tʃiːk/
nose/nəʊz/mũi
nostril/ˈnɒstrəl/lỗ mũi
jaw/dʒɔː/hàm, quai hàm
beard/bɪəd/râu
mustache/mʊˈstɑːʃ/ria mép
tongue/tʌŋ/lưỡi
tooth/tuːθ/răng
lip/lɪp/môi

4. Tự vựng chỉ các phần tử ở mắt

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
eyebrow/ˈaɪbraʊ/lông mày
eyelid/ˈaɪlɪd/mi mắt
eyelashes/ˈaɪlæʃis/lông mi
iris/ˈaɪrɪs/mống mắt
pupil/ˈpjuːpəl/con ngươi

5. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về các thành phần ở chân con người

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
ankle/ˈæŋkļ/mắt cá chân
heel/hɪəl/gót chân
instep/ˈɪnstep/mu bàn chân
ball/bɔːl/xương khớp ngón chân
big toe/bɪg təʊ/ngón cái
toe/təʊ/ngón chân
little toe/ˈlɪtļ təʊ/ngón út
toenail/ˈtəʊneɪl/móng chân

6. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về những bộ phận bên phía trong cơ thể con người

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
brain/breɪn/não
spinal cord/’spaɪnl kɔːd/dây thần kinh
throat/θrəʊt/họng, cuống họng
windpipe/ˈwɪndpaɪp/khí quản
esophagus/ɪˈsɒfəgəs/thực quản
muscle/ˈmʌsļ/bắp thịt, cơ
lung/lʌŋ/phổi
heart/hɑːt/tim
liver/ˈlɪvəʳ/gan
stomach/ˈstʌmək/dạ dày
intestines/ɪnˈtestɪns/ruột
vein/veɪn/tĩnh mạch
artery/ˈɑːtəri/động mạch
kidney/ˈkɪdni/cật
pancreas/ˈpæŋkriəs/tụy, tuyến đường tụy
bladder/ˈblædəʳ/bàng quang

7. Tự vựng tiếng Anh chỉ xương khớp

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng Việt
Backbone/ˈbæk.bəʊn/Xương sống
Clavicle/ˈklæv.ɪ.kəl/Xương đòn
Femur/ˈfiː.mər/Xương đùi
Humerus/ˈhjuː.mə.rəs/Xương cánh tay
Kneecap/ˈniː.kæp/Xương bánh chè
Pelvis/ˈpel.vɪs/Xương chậu
Rib/rɪb/Xương sườn
Rib cage/ˈrɪb ˌkeɪdʒ/Khung xương sườn
Skeleton/ˈskel.ə.tən/Xương khớp
Skull/skʌl/Xương sọ
Vertebral/ˈvɜː.tɪ.brəl/Đốt sống

8. Một số trong những cụm từ chỉ hoạt động của các thành phần trên khung người bằng tiếng Anh

Cụm từNghĩa giờ đồng hồ Việt
Blink your eyesNháy mắt
Blow noseHỉ mũi
Clear your throatHắng giọng
Cross your armsKhoanh tay
Cross your legsKhoanh chân
Give the thumbs downGiơ ngón cái xuống
Give the thumbs upGiơ ngón dòng lên
Nod your headGật đầu
Turn your headQuay đầu
Raise an eyebrowNhướn mày
Roll your eyesĐảo mắt
Turn your headquay đầu
Shake your headLắc đầu
Stick out your tongueLè lưỡi
Shrug your shouldersNhướn vai

9. Bài xích tập vận dụng

Read the following descriptions & fill in the blanks:

I can use it to walk. -> It is _______I can use it to smell everything. -> It is _______I can use it to lớn hold something. -> It is _______I can use it khổng lồ eat. -> It is _______I can use it to lớn see. -> It is _______Xem đáp ánlegnosehandmoutheye

Jaxtina hy vọng với hầu như gì cơ mà trung tâm cung ứng qua bài viết trên để giúp bạn tích lũy thêm vào cho mình nhiều từ vựng chủ đề các phần tử trên cơ thể bằng giờ Anh. Ngoài chủ đề này, trung vai trung phong còn chia sẻ rất nhiều cỗ từ vựng thuộc những chủ đề không giống nhau. Các bạn hãy theo dõi website để đọc thêm nhé!

Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết với người học tất tần tật từ vựng cơ bạn dạng về các phần tử trên khung người người bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Các bộ phận trên cơ thể


*

Các bộ phận trên khung hình người bằng tiếng Anh là đội từ vựng thoạt nghe tưởng đơn giản dễ dàng nhưng trên thực tế lại tương đối đa dạng mẫu mã và khó nhớ. Tại sao là vì chưng trên khung hình con người có tương đối nhiều bộ phận bé dại với phần nhiều cơ quan tính năng riêng. Nội dung bài viết này vẫn chia nhỏ dại bộ từ thành các nhóm từ nhỏ dại nhằm giúp người học hoàn toàn có thể nắm từ vựng khối hệ thống hơn.

Key takeaways

Từ vựng về phần tử cơ thể fan được khối hệ thống theo các phần nhỏ hơn như: phần đầu cùng cổ, phần thân trên, phần tay, phần thân dưới với chân, các khối hệ thống trong khung hình con bạn và những phần bên phía trong cơ thể bé người.

Phần đầu và cổ: head, face, forehead, eyebrow, eyelash, eyelid, eye, nose, nostril, cheek, mouth, lip, tooth, tongue, gum, beard, moustache, chin, ear, earlobe, eardrum, hair, neck với nape.

Phần thân trên: shoulder, armpit, chest, back, waist, stomach/ belly với navel/ belly button.

Phần tay: arm, elbow, forearm, hand, wrist, finger, palm, knuckle, thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger và fingernail.

Phần thân dưới cùng chân: hip, leg, buttock, groin, anus, vagina, penis, thigh, knee, shin, calf, foot, ankle, heel, instep, toe với toenail.

Các khối hệ thống trong khung người con người: digestive system, circulatory system, endocrine system, integumentary system, lymphatic system, muscular system, nervous system, reproductive system, respiratory system, skeletal system cùng urinary system.

Các phần phía bên trong cơ thể bé người:

Bộ phận phía bên trong mắt: pupil, eyeball, cornea, retina, iris với eye socket.

Một số cơ quan phía bên trong cơ thể: brain, throat, lung, heart, liver, stomach, kidney, ligament, pancreas, esophagus, windpipe, intestine, small intestine, large intestine, artery và vein.

Xương khớp phía bên trong cơ thể: skeleton, skull, backbone, vertebral, clavicle, rib cage, rib, humerus, kneecap, pelvis và femur.

Từ vựng giờ Anh về phần đầu và cổ

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Head

/hed/

Đầu

Face

/ˈfeɪs/

Mặt

Forehead

/"fɔrid/

Trán

Eyebrow

/ˈaɪ.braʊ/

Lông mày

Eyelash

/ˈaɪlæʃ/

Lông mi

Eyelid

/ˈaɪlɪd/

Mí mắt

Eye

/aɪ/

Mắt

Nose

/nəʊz/

Mũi

Nostril

/ˈnɒs.trəl/

Lỗ mũi

Cheek

/tʃiːk/

Mouth

/maʊθ/

Miệng

Lip

/lɪp/

Môi

Tooth

/tuːθ/

Răng

Tongue

/tʌŋ/

Lưỡi

Gum

/ɡʌm/

Nướu

Beard

/bɪəd/

Râu

Moustache

/məˈstɑːʃ/

Ria

Chin

/tʃɪn/

Cằm

Ear

/ɪər/

Tai

Earlobe

/ˈɪə.ləʊb/

Dái tai

Eardrum

/ˈɪə.drʌm/

Màng nhĩ

Hair

/heər/

Tóc

Neck

/nek/

Cổ

Nape

/neɪp/

Gáy

Từ vựng tiếng Anh về phần thân trên

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Shoulder

/ˈʃəʊl.dər/

Vai

Armpit

/ˈɑːm.pɪt/

Nách

Chest

/tʃest/

Ngực

Back

/bæk/

Lưng

Waist

/weɪst/

Thắt lưng

Stomach/ Belly

/ˈstʌm.ək/ - /ˈbel.i/

Bụng

Navel/ Belly button

/ˈneɪ.vəl/ - /ˈbel.i ˌbʌt.ən/

Rốn

Từ vựng tiếng Anh về phần tay

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Arm

/ɑːm/

Cánh tay

Elbow

/ˈel.bəʊ/

Khuỷu tay

Forearm

/ˈfɔː.rɑːm/

Cẳng tay

Hand

/hænd/

Bàn tay

Wrist

/rɪst/

Cổ tay

Finger

/ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón tay

Palm

/pɑːm/

Lòng bàn tay

Knuckle

/ˈnʌk.əl/

Khớp nối ngón tay

Thumb

/θʌm/

Ngón tay cái

Index Finger

/ˈɪn.deks ˌfɪŋ.ɡər/

Ngón tay trỏ

Middle Finger

/ˌmɪd.əl ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón tay giữa

Ring Finger

/ˈrɪŋ ˌfɪŋ.ɡər/

Ngón tay đeo nhẫn (Ngón áp út)

Little Finger

/ˌlɪt.əl ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón tay út

Fingernail

/ˈfɪŋ.ɡə.neɪl/

Móng tay

*

Từ vựng tiếng Anh về phần thân dưới cùng chân

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Hip

/hɪp

Hông

Leg

leg

Chân

Buttock

/ˈbʌt.ək/

Mông

Groin

/ɡrɔɪn/

Háng

Anus

/ˈeɪ.nəs/

Hậu môn

Vagina

/vəˈdʒaɪ.nə/

Âm đạo

Penis

/ˈpiː.nɪs/

Dương vật

Thigh

/θaɪ/

Bắp đùi

Knee

/niː/

Đầu gối

Shin

/ʃɪn/

Cẳng chân

Calf

/kɑːf/

Bắp chân

Foot

/fʊt/

Bàn chân

Ankle

/ˈæŋ.kəl/

Mắt cá chân

Heel

/hiːl/

Gót chân

Instep

/ˈɪn.step/

Mu bàn chân

Toe

/təʊ/

Ngón chân

Toenail

/ˈtəʊ.neɪl/

Móng chân

Từ vựng về các khối hệ thống trong khung hình người

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Digestive system

/daɪˈdʒes.tɪv ˌsɪs.təm/

Hệ tiêu hóa

Circulatory system

/ˌsɜː.kjəˈleɪ.tər.i ˌsɪs.təm/

Hệ tuần hoàn

Endocrine system

/ˈen.də.krɪn ˌsɪs.təm/

Hệ nội tiết

Integumentary system

/ɪnˈteɡ.jə.men.tər.i ˌsɪs.təm/

Hệ da

Lymphatic system

/lɪmˈfæt.ɪksˌsɪs.təm/

Hệ bạch huyết

Muscular system

/ˈmʌs.kjə.lərˌsɪs.təm/

Hệ cơ

Nervous system

/ˈnɜː.vəs ˌsɪs.təm/

Hệ thần kinh

Reproductive system

/ˌriː.prəˈdʌk.tɪvˌsɪs.təm/

Hệ sinh dục

Respiratory system

/rɪˈspɪr.ə.tər.i ˌsɪs.təm/

Hệ hô hấp

Skeletal system

/ˈskel.ə.təlˌsɪs.təm/

Hệ xương

Urinary system

/ˈjʊə.rɪ.nər.iˌsɪs.təm/

Hệ bài xích tiết

*

Từ vựng những phần bên phía trong cơ thể người

Từ vựng về bộ phận phía bên trong của mắt

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Pupil

/ˈpjuː.pəl/

Con ngươi

Eyeball

/ˈaɪ.bɔːl/

Nhãn cầu

Cornea

/kɔːˈni.ə/

Giác mạc

Retina

/ˈret.ɪ.nə/

Võng mạc

Iris

/ˈaɪ.rɪs/

Tròng đen trong mắt

Eye socket

/ˈaɪ ˌsɒk.ɪt/

Hốc mắt

Từ vựng về một vài cơ quan bên phía trong cơ thể

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Brain

/breɪn/

Não

Throat

/θrəʊt/

Cổ họng

Lung

/lʌŋ/

Phổi

Heart

/hɑːt/

Tim

Liver

/ˈlɪv.ər/

Gan

Stomach

/ˈstʌm.ək/

Dạ dày

Kidney

/ˈkɪd.ni/

Thận

Ligament

/ˈlɪɡ.ə.mənt/

dây chằng

Pancreas

/ˈpæŋ.kri.əs/

tụy

Esophagus

/ɪˈsɒf.ə.ɡəs/

Thực quản

Windpipe

/ˈwɪnd.paɪp/

Khí quản

Intestine

/ɪnˈtes.tɪn/

Ruột

Small intestine

/ˌsmɔːl ɪnˈtes.tɪn/

Ruột non

Large intestine

/ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/

Ruột già

Artery

/ˈɑː.tər.i/

Động mạch

Vein

/veɪn/

Tĩnh mạch

Từ vựng về xương khớp phía bên trong cơ thể người

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Skeleton

/ˈskel.ə.tən/

Xương khớp

Skull

/skʌl/

Xương sọ

Backbone

/ˈbæk.bəʊn/

Xương sống

Vertebral

/ˈvɜː.tɪ.brəl/

Đốt sống

Clavicle

/ˈklæv.ɪ.kəl/

Xương đòn

Rib cage

/ˈrɪb ˌkeɪdʒ/

Khung xương sườn

Rib

/rɪb/

Xương sườn

Humerus

/ˈhjuː.mə.rəs/

Xương cánh tay

Kneecap

/ˈniː.kæp/

Xương bánh chè

Pelvis

/ˈpel.vɪs/

Xương chậu

Femur

/ˈfiː.mər/

Xương đùi

Các cụm từ giờ Anh về hoạt động của cơ thể người

Shake your head: rung lắc đầu

Ví dụ: I asked mom if she needed anything, and she told me “no” by shaking her head. (Tớ vẫn hỏi mẹ xem mẹ có nên mua gì không, và chị em bảo tớ là “không” bằng cách lắc đầu.)

Nod your head: gật đầu

Ví dụ: When I was on the stage, I looked at my teacher and saw her nodding her head quietly as a compliment. (Lúc nghỉ ngơi trên sảnh khấu, tớ đã quan sát xuống cô giáo của chính bản thân mình và thấy cô ấy đồng ý lặng lẽ như một lời khen ngợi.)

Blink your eyes: nháy mắt

Ví dụ: I think John is being flirtatious lớn you because I saw him blink his eyes with you when you came yesterday. (Tớ nghĩ về John đang “thả thính” cậu vì chưng tớ thấy hắn nháy mắt dịp cậu mang đến hôm qua.)

Shrug your shoulders: vươn vai

Ví dụ: After a long & exhausting lesson, you can have a quick refresh by shrugging your shoulders.(Sau một giờ học tập dài cùng mệt mỏi, bạn có thể lấy lại tích điện nhanh bằng cách vươn vai.)

Stick out your tongue: lè lưỡi

Ví dụ: When I was small I really hated Rose because of her signature act of sticking out her tongue.(Lúc còn nhỏ tuổi tớ đã từng có lần rất ghét Rose vì hành vi đặc trưng là lè lưỡi suốt ngày.)

Blow your nose: hỉ mũi, xì mũi

Ví dụ: Be polite! Don"t blow your nose in front of so many people like that. (Làm ơn lịch lãm đi! các bạn không thể xì mũi trước mặt không ít người như vậy được.)

Raise an eyebrow: nhướn mày

Ví dụ: Do you know that you look really funny when you raise one of your eyebrows? (Cậu bao gồm biết là trông cậu rất ai oán cười thời điểm nhướn một bên lông ngươi lên không?)

Raise a hand: giơ tay

Ví dụ: Students, if you have any questions, please raise your hand & I will invite you to lớn ask me.

Xem thêm: Hãy tả nụ cười của mẹ ❤️️ 15 bài văn mẫu biểu cảm hay nhất, cảm nghĩ về nụ cười của mẹ (10 mẫu)

(Các em học tập sinh, ví như ai gồm câu hỏi, hãy giơ tay lên với thầy đang mời các em để câu hỏi.)

Roll your eyes: đảo mắt

Ví dụ: Lucia looked really suspicious because she was rolling her eyes all the time that evening. (Lucia trông rất rất đáng ngờ vày cô ấy cứ đảo mắt liên tiếp suốt đêm tối đó.)

Clear your throat: hắng giọng

Ví dụ: He cleared his throat before starting lớn give the speech. (Anh ấy hắng giọng một chiếc trước khi ban đầu màn diễn thuyết.)

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Đọc những mô tả sau với điền vào vị trí trống

You can use it khổng lồ smell everything.

→ It is ___________.

You can use it khổng lồ hear.

→ It is ___________.

You can use it to hold something.

→ It is ___________.

You can use it to walk.

→ It is ___________.

You can use it lớn eat.

→ It is ___________.

You can use it lớn see.

→ It is ___________.

Đáp án

nose

ear

hand

leg

mouth

eye

Tổng kết

Bài viết đã cung ứng bộ tự vựng về các phần tử trên khung hình người bởi tiếng Anh một giải pháp tường tận, được chia nhỏ thành từ vựng của những phần cơ thể như phần đầu, phần tay,... Với mối cung cấp tài liệu chi tiết này, mong muốn sau lúc đọc, bạn học sẽ luyện tập từng ngày để rất có thể sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng về bộ phận trên khung hình người.

Nguồn tham khảo

“English Dictionary, Translations & Thesaurus.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/.