Trạng từ cùng tính tự là từ rất đơn giản nhầm lẫn khi thực hiện trong câu và trong các bài thi tiếng Anh sự việc ngữ pháp này cũng khá được xuất hiện rất nhiều lần, chỉ cần nắm rõ vị trí cùng cách sử dụng tính từ, trạng từ chúng ta cũng có thể làm những bài bác tập dạng này nhanh lẹ mà không yêu cầu dịch nghĩa. Trong bài viết này mình tổng đúng theo vài bài tập tiếng anh về ai từ bỏ này nhằm mọi fan đễ dàng và thực hành làm chủ. BÀi viết tất cả đáp án bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Bài tập về tính từ trong tiếng anh

*

Bài 1: Complete each sentence with an adverb. The first letters of the adverb are given.

1. We didn’t go out because it was raining heavily.

2. Our team lost the trò chơi because we played very ba… .

3. I had little difficultly finding a place khổng lồ live. I found a flat quite ea… .

4. We had to wait for a long time but we didn’t complain. We waited pat….

5. Nobody knew fit by playing tennis reg… .

6. Mike keeps fit by playing tennis reg… .

7. I don’tspeak French very well,but I can understand per… if people speak sl… và cl… .

Keys:

2. Badly

3. Easily

4. Patiently

5. Unnexpectedly

6. Regularly

7. Perfecty …. Slowly …. Clearly

Bài 2: Complete each sentence using a word from the box. Sometimes you need the adjective & sometimes the adverb:

careful(ly) complete(ly) continuous(ly) financial(ly) fluent(ly)

happy/happily nervous(ly) perfect(ly) quick(ly) special(ly)

1. Our holiday was too short. The time passed very quickly.

2. Steve doesn’t take risks when he’s driving. He’s always …. .

3. Sue works …. . She never seems khổng lồ stop.

4. Rachel and Patrick are very …. Married.

5. Maria’s English is very …. Although she makes quite a lot of mistake.

6. I cooked this meal …. For you, so I hope you lượt thích it.

7. Everything was very quite. There was …. Silience.

8. I tried on the shoes & they fited me …. .

9. Vị you usually feel …. Before examinations?

10. I’d like to buy a car, but it’s …. Impossible for me at the moment.

Keys:

2. Careful

3. Continuously

4. Happily

5. Fluent

6. Specially

7. Complete.

8. Perfecttly

9. Nervous

10. Finacially or completely

Bài 2: Put in the correct word.

1. Two people were seriously injured in the accident. (serious/seriously)

2. The driver of the car had serious injuries. (serious/seriously)

3. I think you behaved very …. .(selfish/selfishly)

4. Rose is …. Upset about losing her job. (terrible/terribly)

5. There was a …. Change in the weather. (sudden/suddenly)

6. Everybody at the các buổi party was …. Dreesed. (colourful/colourfully)

7. Linda likes wearing …. Clothes. (colourful/colourfully)

8. Liz fell & hurt herself quite …. . (bad/badly)

9. Joe says he didn’t vị well at school because he was …. Taught. (bad/badly)

10. Don’t go up that ladder. It doesn’t look …. . (safe/safely)

Keys:

3. Selfishly

4. Terribly

5. Sudden

6. Colourfully

7. Colourful

8. Badly

9. Badly

10. Safe

Bài 4: chia từ trong ngoặc tính trường đoản cú hoặc trạng từ làm sao cho phù hợp

He………….reads a book. (quick)Mandy is a………….girl. (pretty)The class is………….loud today. (terrible)Max is a………….singer. (good)You can………….open this tin. (easy)It’s a………….day today. (terrible)She sings the song . (good)He is a………….driver. (careful)He drives the oto . (careful)The dog barks . (loud)

Keys:

quicklyprettyterriblygoodeasilyterriblewell
He is a carefulcarefullyloudly

Bài 5: Fill in the blanks with suitable adverbs from the box. Write the kind of adverb against each sentence. The same adverb can be used more than once.

OccasionallySometimesUsuallyRarelyOnce
VeryNeverMostlyOftenalways

1. I …………………….. Go lớn bed at 10 o’clock. (…………………………………)

2. I have …………………. Been to lớn the USA. (…………………………………)

3. I have been to nước australia just ………………….. (…………………………………)

4. I ………………….. Take a bath before I go khổng lồ bed. (…………………………………)

5. My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)

6. My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)

7. I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………)

8. I ………………….. Go for a walk in the park. (…………………………………)

9. I watch English films …………………. (…………………………………)

10. They …………………. Go out. (…………………………………)

Keys:

1. I usually go to lớn bed at 10 o’clock. (adverb of frequency)

2. I have never been lớn the USA. (frequency adverb)

3. I have been to australia just once. (frequency)

4. I always take a bath before I go to bed. (frequency)

5. My grandparents live in Kerala. I visit them often. (frequency)

6. My friends are mostly non-smokers. (focusing adverb)

7. I was very impressed with her performance. (degree adverb)

8. I sometimes go for a walk in the park. (frequency adverb)

9. I watch English films occasionally. (frequency adverb)

10. They rarely go out. (frequency adverb)

*

Bài 6: Rewrite the complete sentence using the adverb of frequency in brackets in its correct position.

They go to lớn the movies. (often)She listens to classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husband. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables & fruits. (always)

Keys:

They often go lớn the movies. (often)She rarely listens lớn classical music. (rarely)He sometimes reads the newspaper. (sometimes)Sara neversmiles. (never)She always complains about her husband. (always)I drink sometimes coffee. (sometimes)Frank often is ill. (often)He usually feels terrible (usually)I always go jogging in the morning. (always)She never helps her daughter with her homework. (never)We always watch television in the evening. (always)I never smoke. (never)I seldom eat meat. (seldom)I always vegetables and fruits. (always)

Bài 7: Choose the words khổng lồ complete each sentence.

absolutely badly completely changed cheap damaged

reasonably seriously slightly enormous ill long

unnecessarily unsually planned quite

1. I thought the restaurant would be expensive but it was reasonably cheap.

2. Steve’s mother is …. In hospital.

3. What a big house! It’s …. .

4. It wasn’t a serious accident. The car was only …. .

5. The children are normally very lively, but they’re …. Today.

6. When I returned home after 20 years, everything had …. .

7. The film was …. . It could have been much shorter.

8. A lot went wrong during our holiday because it was …. .

Keys:

2. Seriously ill

3. Absolutely enormous

4. Slightly damaged

5. Unsually quite

6. Complete changed

7. Unnecessarily long

8. Badly planned

Bài 8: Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

1. He doesn’t get up early on Sundays. He gets up_______

Bạn đã học được đều kiến thức kim chỉ nan về tình từ? Và ai đang muốn rèn luyện thêm về đơn lẻ tự tính từ vào câu, phương pháp cấu thành tính từ ghép hay là muốn củng cố kỹ năng về tính từ so sánh hơn và đối chiếu nhất? TOPICA Native xin gửi đến bạn đọc một vài Bài thói quen từ giúp bạn đoạt được ngữ pháp giờ Anh dưới đây cùng đáp án, để bạn có thể kiểm tra kiến thức của bản thân, cũng như luyện tập nhuần nhuyễn trong cách sử dụng để đã có được những số điểm ngữ pháp mình ước muốn nhé.

1. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng về tính từ

1.1. Tính từ là gì?

Tính từ (adjective, viết tắt là adj) là tất cả vai trò quan trọng trong câu, giúp bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ, nó mô tả các đặc tính, tính chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mà danh từ kia đại diện.

1.2. Vị trí

Vị trí trước danh từ: Tính từ bỏ đứng trước danh trường đoản cú để bổ sung cập nhật nghĩa đến danh từ đó.

Ví dụ: I have taken part in an interesting English course. (Tôi sẽ tham gia một khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh thú vị)

→ trường đoản cú “interesting” ở đấy là tính từ diễn tả tính hóa học cho khoá học tiếng Anh. Người viết muốn nhấn mạnh để người đọc nắm rõ hơn về sự vật mà người ta nói đến.

Xem thêm: Bài Tập So Sánh Nhất - 50 Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án

Sau động từ liên kế: Tổng hợp đầy đủ động từ bỏ liên kế trong giờ đồng hồ Anh

Tobe: thì, là
Seem: bao gồm vẻ, như là
Appear: bao gồm vẻ, lộ diện như là
Feel: cảm thấy
Taste: nếm gồm vị
Look: thấy, trong có vẻ
Sound: nghe có vẻ
Smell: ngửi, cảm thấy có mùi

Ví dụ: Her baby is so cute. (Con của cô ấy thật xứng đáng yêu)


TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN đến NGƯỜI ĐI LÀM


1.3. Cấu trúc của tính tự ghép trong giờ đồng hồ Anh

Danh trường đoản cú + Tính trường đoản cú = Tính từ 

Ví dụ: Snow + white = snow trắng (trắng bạch như tuyết ) 

Phó từ + phân từ bỏ = Tính từ

Ví dụ: Well + done = Well-done (làm xuất sắc lắm)

Tính từ + phân từ bỏ = Tính từ

Ví dụ: Low + paid = Low-paid (được trả tiền thấp)

1.4. Vệt hiệu phân biệt tính từ trong giờ đồng hồ Anh

a) vị trí trước danh từ.

Ví dụ

Black Vietnamese leather riding boots (Đôi bốt màu sắc đen xuất xứ từ Việt làm bằng da dùng làm cưỡi ngựa)She is a famous business woman (Cô ấy là 1 trong những nữ người kinh doanh nổi tiếng)b) địa chỉ sau tobe

Ví dụ

I am tall (Tôi cao)She is smart (Cô gái ấy thông minh)You are nice (Bạn tốt nhất có thể bụng)c) địa chỉ sau đụng từ chỉ cảm xúc

Những hễ từ chỉ cảm giác mà chúng ta thường gặp: feel, look, sound, become, get, smell, turn, seem, hear. Ví dụ

As the movie went on, it became more and more exciting (Phim càng về sau càng hấp dẫn)Your friend seems very nice (Bạn của người tiêu dùng có vẻ cực kỳ tốt)d) địa điểm sau phần đông đại tự bất định

Các đại từ bất định thường gặp: something, someone, anything, anyone, everyone, everybody, everything, nobody, nothing. Ví dụ

Is there anything new? (Có điều gì new không?)I’ll tell you something interesting (Tôi đã kể cho chính mình nghe một điều thú vị)e) các từ tận cùng bằng những âm ngày tiết sau chắc chắn là là tính từful: beautiful, peaceful…ive: competitive, expensive,…able: foundable, countable, comfortable…ous: dangerous, famous,…cult: difficult…ish: selfish, childish….ed: bored, excited,..y: danh từ+ ‘Y” trở nên tính tự : daily, monthly, friendly, health, lovely..al: additional, natural,….

Ví dụ

It is the only solution possible. = It is the only possible solution. (Có hoàn toàn có thể là giải pháp duy nhất có thể)She asked me to book all the tickets available. (Cô ấy yêu mong tôi đặt tất cả các vé hoàn toàn có thể mua được)

2. Bài xích tập về tính chất từ trong giờ Anh theo dạng

2.1. Bài tập rành mạch nhóm từ

Bài tập tiếng anh về tính từ sở hữu.

Hãy lựa chọn tính từ mua tiếng Anh phù hợp trong các thắc mắc sau đây:

Tim likes English but … (his/ he) brother doesn’t.(Our/We) … teacher is very nice và friendly.Hoa’s pencil case is blue. (Her/ She) … friend’s pencil case is violet.What is … (your/ you) mother’s job?(He/ His) … job is an engineer.How old is … (your/ you) girlfriend?Tính từ bỏ chỉ cảm xúc. 

Hãy lựa chọn câu trả lời tính từ tiếng Anh tương xứng trong các câu hỏi sau đây:

Don’t keep walking around me! I am … (in a đen mood/ flying high) today.Candy was … (delighted/appalled) lớn hear that she would thua thảm her jobs.She was … (on cloud nine/ disappointed) by her son’s excellent results of examination.I’m …. (excited/ felicitous) by the opportunities that the new job brings.He was …. (furious/ joyful) with me for breaking his Indian vase.I get so … (irritated/ confident) when he changes our date without asking me first.I’m sorry I am a newbie. I was …. (confused/ seething) about the tasks.Tính từ mô tả tính cách. 

Hãy chắt lọc tính từ diễn tả tính bí quyết tiếng Anh tương xứng trong các thắc mắc sau đây:

Sona’s …, cool personality makes her the ideal leader for the next voting. (calm/grumpy).He was so … that he ignored the dangerous climbing instructions (arrogant/adorable).The … teacher won the respect of all the students & parents (gentle/conceited).Even though Lily was the new employee, her… ways soon won over most of the other colleagues (charismatic/ blackguardly).Thanks to lớn Sally’s bad behaviors, everyone was surprised to know that Sally is actually a … child (polite/rude).

2.2. Bài xích tập cô quạnh tự tính tự trong tiếng Anh

Trước danh từ/ các danh từ There is … (widespread/ widespreadly) support for government policy in urban areas.The reaction occurs only under …. (specific/specifically) conditions.It is increasingly … (common/general) practice for US teenagers to take a gap year before entering university.Lan’s contribution is of … (particular/particularist) significance for society.Lisa gives us a … (wonderful/wonder) gift on our anniversary. Sau Tobe/ cồn từ liên kết. They were … (careful/carefulness) not lớn show the answers of final exam.Misa was not … (eligible/eligibility) lớn join the annual conference in our company.The first good impression on appearance would become … (important/ importantly) later. Be … (fluent/fluently) in many foreign languages will help you a lot in your future career. Sally, who is my daughter, has becoming … (dependent/dependence) on social media.Sau đại tự bất định. Is there anything … (new/news) in your business?
Is there anybody … (handsome/handsomeness) in your class?
Is there something … (wrong/perfectly) with your salary?
Yesterday, was someone … (sorrowful/sorrow) in your class?
I feel lượt thích something … (bad/badly) will come to lớn me tomorrow.
*

Bài tập về vật dụng tự tính từ trong giờ Anh


Một số dạng bài xích tập khácBài 1

Gạch chân bên dưới tính từ vào câu và xác định nó là một số loại tính trường đoản cú nào?

We didn’t think that Jim was old enough for this responsibility.She has done an excellent job of adapting the novel for the screen.In a perfect world, everybody would have everything they needed.a man in a new black jacket và gray trousers
Jack wakes up in a strange bedroom this morning.It’s an expensive green Japanese thể thao motorbike
She’s got an absolutely lovely young face
He makes the most amazing coffee.The bedroom is relatively large for this modern garden villa
He had a firm, square jawBài 2

Chọn giải đáp đúng cho các câu bên dưới đây:

1. Linh has a….. In her hair todayA. Nice green bow
B. Green nice bow
C. Bow nice green2. Jim lost a…..A. Dog small grey
B. Small grey dog
C. Grey small dog3. My mother bought….apples
A. Big delicious some
B. Delicious some big
C.Some delicious big4. Anna is wearing a….. …dress to lớn attend her best friend.A. Trắng beautiful linen
B. Beautiful white linen
C. Linen beautiful white5. My family wanted……… bed
A. Black a metal
B. đen metal
C. Metal a black6. My brother bought …………………….car
A. A new blue
B. A xanh new
C. New a blue7. My husband wants…………………..cheese
A. Some Italian delicious really
B. Some really delicious Italian
C. Really some Italian delicious8. Sam is looking for………………..tote
A. Leather a pink stylish
B. A stylish pink leather
C. A stylish pink leather9. I bought………………..oranges
A. English round some
B. Some round English
C. Some English round.10. Rose wanted to lớn drink……………….tea
A. French hot black
B. Hot French black
C. Hot black French

2.3. Bài bác tập tính trường đoản cú ghép

Bài tập về tính chất từ ghép

Điền vào mỗi vị trí trống để tạo nên thành một tính từ ghép mới. Thực hiện từ điển nếu khách hàng cần nhé.

……….- eyed………..-proof…………-minded…………-necked………….- made…………..- free…………..- headed…………..-heartedBài tập về tính từ đi với giới từ

Thêm một giới ung dung danh sách dưới đây để trả thanh các tính trường đoản cú ghép thích hợp hợp

up out back of on off

People are fed……… with all these traffic jams
There was a………. Confrontation between management và unions.Tom’s very laid-………. About his exams.It was just a one-………….; it won’t happen again.At that time, it was completely unheard-………… for girls to go to lớn university.A cut-……………… stops the kettle boiling dry.

TOPICA Native
X – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 năng lực ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần va “điểm con kiến thức”, giúp phát âm sâu cùng nhớ vĩnh viễn gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học tập cô đọng 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế tự National Geographic Learning cùng Macmillan Education.

*


2.4. Bài xích tập về tính chất từ so sánh hơn và đối chiếu nhất

So sánh hơnThis house is … than that one (big).Lisa is … than her sister (intelligent).She cooked … than you (good).A holiday by the mountains is … than a holiday in the sea (good).The weather this winter is even … than last winter (bad).So sánh nhấtI was refused the proposal. It’s … moment of my life (bad).It is said that Amazon is …. River in the world (long).What a great holiday! It was one of …. Holiday we’ve ever had (enjoyable).Paul prefers this suit to the other one. It’s … (comfortable).What’s …. Way of getting from here khổng lồ the bus stop? (quick).Các dạng bài xích tập khácBài 1

Viết những dạng so sánh hơn và so sánh nhất của những tính từ bên dưới đây:

Boring
Cheap
Pretty
Fat
Far
Safe
Dangerous
Famous
Messy
Easy
Ugly
Shy
Lucky
Difficult
Short
Smart
Noisy
Patient
Warm
ComfortableBài 2

Điền tính từ phù hợp vào nơi trống bên dưới dạng đối chiếu hơn hoặc đối chiếu nhất sao cho tương xứng với nghĩa với ngữ pháp của câu

There’s nothing…………. Than a long soak in a hot bath (good)They were wearing their…………… clothes (smart)It was all over in…………. Space of time (short)She shifted into a ……………..position on the chair (comfortable)Half an hour later Duncan was no …………in his quest (far)The contributors are, for………..part, professional scientists (more)Wait for ………….weather before putting the plants in the garden (warm)That wasn’t …………..choice of words (happy)………………….rates are usually available online (cheap)Business is usually …………..at this time of year (quiet)Seoul is one of the world’s ……………..cities (big)We want the kids khổng lồ have ………………..possible education (god)The speaker made ……………………….points (interesting)It was one of ………………..things I ever did (hard)Progress was …………………. Than expected (slow)

*

Bài thói quen từ trong giờ đồng hồ Anh

3. Đáp án đáp án bài bác tập theo từng dạng

3.1. Đáp án bài tập rõ ràng nhóm từ

Tính trường đoản cú sở hữu Tim likes English but his brother doesn’t.Our teacher is very nice and friendly.Hoa’s pencil case is blue. Her friend’s pencil case is violet.What is your mother’s job?
His job is an engineer.How old is your girlfriend?Tính trường đoản cú cảm xúcDon’t keep walking around me! I am in a đen mood today.Candy was appalled to lớn hear that she would thua trận her jobs.She was on cloud nine by her son’s excellent results of examination.I’m felicitous by the opportunities that the new job brings.Milan was furious with me for breaking his Indian vase.I get so irritated when he changes our date without asking me first.I’m sorry I am a newbie. I was confused about the tasks.Tính trường đoản cú tính cáchSona’s calm cool personality makes her the ideal leader for the next voting. He was so arrogant that he ignored the dangerous climbing instructions The gentle teacher won the respect of all the students and parents Even though Lily was the new employee, her charismatic ways soon won over most of the other colleagues.Thanks to Sally’s bad behaviors, everyone was surprised to lớn know that Sally is actually a rude child.

3.2. Đáp án bài bác tập về cô đơn tự tính tự trong giờ Anh

Trước danh từ/ nhiều danh từ There is widespread tư vấn for government policy in urban areas.The reaction occurs only under specific conditions.It is increasingly common practice for US teenagers khổng lồ take a gap year before entering university.Lan’s contribution is of particular significance for society.Lisa gives us a wonderful gift on our anniversary. Sau Tobe/ Động tự liên kếtThey were careful not to show the answers of final exam.Misa was not eligible khổng lồ join the annual conference in our company.The first good impression on appearance would become important later. Be fluent many foreign languages will help you a lot in your future career. Sally, who is my daughter, has becoming dependent on social media.Sau đại từ bất địnhIs there anything new in your business?
Is there anybody handsome in your class?
Is there something wrong with your salary?
Yesterday, was someone sorrowful in your class?
I feel lượt thích something bad will come lớn me tomorrow.
*

Bài tập về trơ trẽn tự của tính từ


Đáp án một trong những dạng bài bác tập khácĐáp án bài bác 1old- ageexcellent- opinion
Perfect- opinion
New- opinion, black, grey- color
Strange- opinion
Expensive- opinion, green- color, Japanese- origin, sport- purpose
Lovely- opinion, young- age
Amazing- opinion
Large- size, modern- opinion
Square- shapeĐáp án bài 2ABCBBABCBC

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang đến NGƯỜI ĐI LÀM


3.4. Đáp án bài tập về tính từ ghép

Tính từ ghép

Có không ít đáp án, dưới đấy là một số giải đáp gợi ý, các chúng ta cũng có thể tham khảo nhé:

Brown/bright/blue…- eyed (mắt nâu/ đôi mắt sáng/mắt xanh..)Fool/dust – proof (bằng hội chứng ngu ngốc/ kháng bụi)Broad/narrow-minded (suy nghĩ về thoáng, rộng/ không lớn hòi)Polo / low – necked (Polo gồm cổ/ cổ thấp)British / ready/hand – made (do Anh sản xuất/ làm cho sẵn/ thủ công)Tax / problem – free (miễn thuế/ không có vấn đề)Hot / pig – headed (nóng nảy/ đầu lợn)Kind / soft – hearted (nhân hậu, giỏi bụng/ mượt lòng)Bài tập tính từ đi cùng với giới từUp (fed-up: ngán ngấy, vạc ngán- Mọi người phát ngán với toàn bộ những cảnh tắc đường)On (head-on: trực diện, đối đầu- Đã bao gồm một cuộc cạnh tranh trực diện giữa thống trị và công đoàn)Back (laid-back: thoải mái- Tôm rất dễ chịu về những kỳ thi của mình)Off (one-off: 1 lần duy nhất- Nó chỉ là một trong những lần duy nhất, nó sẽ không xảy ra lần nào nữa)Of (unheard- of: ko có- Vào thời khắc đó, việc con gái vào đh là hoàn toàn không có)Out (cut -out: cắt sẵn – Một vết cắt ngăn ấm đun sôi cạn nước)

3.5. Đáp án bài xích tập về so sánh hơn, đối chiếu nhất

So sánh nhấtI was refused the proposal. It’s the worst moment of my life (bad).It is said that Amazon is the longest river in the world (long).What a great holiday! It was one of the most enjoyable holidays we’ve ever had (enjoyable).Paul prefers this suit to lớn the other one. It’s the most comfortable.What’s the quickest way of getting from here to the bus stop?.So sánh hơnThis house is bigger than that one.Lisa is more intelligent than her sister.She cooked better than you.A holiday by the mountains is better than a holiday in the sea.The weather this winter is even worse than last winter.Đáp án các dạng bài xích tập khácĐáp án bài 1Boring- more boring- the most boring
Cheap- cheaper- the cheapest
Pretty- prettier- the prettiest
Fat- fatter- the fattest
Far- farther- the farther
Safe- safer- the safest
Dangerous – more dangerous- the most dangerous
Famous- more famous- the most famous
Messy- messier- the messiest
Easy- easier- the easiest
Ugly- uglier- the ugliest
Shy- shyer- the shyest
Lucky- luckier- the luckiest
Difficult- more difficult- the most difficult
Short- shorter- the shortest
Smart – smarter- the smartest
Noisy- noisier- the noisiest
Patient- more patient- the most patient
Warm- warmer- the warmest
Comfortable- more comfortable- the most comfortableĐáp án bài xích 2bettersmartestthe shortestmore comfortablefartherthe mostthe warmerthe happiestthe cheapestquieterlargestthe bestthe most interestingthe hardestslow

Một số bài xích tập khác về tính chất từ

Exercise 1

Cho dạng đúng của các từ vào ngoặc để tạo nên thành câu bao gồm nghĩa.

I hate being around Mary Lou, she is __________________. (friendly). The stock market crash of 1929 left my great-grandfather___________________. (penny) I have a class at 8:00 a.m. But I am always________________. (sleep) I think we should try something else. That strategy seems way too________________. (risk) When you work at a nuclear power plant, you have khổng lồ be extremely _________________. (care) I had khổng lồ take three months off when I was pregnant, but my monster has been very ____________. (understand)

Exercise 2

Chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu sau.

1. It isn’t quite_________that he will be present at the meeting.A. Right B. Exact C. Certain D. Formal2. As there was a _____________ cut in the hospital, the surgeon had to điện thoại tư vấn off the operation.A.power B. Powering C. Powder D. Powerful3. Could you please_________an appointment for me to lớn see Mr. Smith?
A. Manage B. Arrange C. Take D. Have4. The police_________her for helping the murderer to lớn escape.A. Caught B. Searched C. Brought D. Arrested5. When John_________in London, he went lớn see the Houses of Parliament.A. Came B. Reached C. Arrived D. Got6. I read an interesting _________in a newspaper about farming today.A. Article B. Advertisement C. Composition D. Explanation7. Students are expected khổng lồ _________their classes regularly.A. Assist B. Frequent C. Attend D. Present8. Before you sign anything important, pay careful _________to all the conditions.A.notice B. Attention C. Regards D. Reference9. In the central region the dry season is long and severe, and the _________annual rainfall is only about 70 cm.A. Refreshing B. General C. Average D. Greatest10. As soon as the children were_________, their mother got them out of bed and into the bathroom.A. Woke B. Wake C. Awake D. Waken

Exercise 3

Chọn giải đáp đúng nhất để điền vào đoạn văn.

<…> Chimpanzees in the wild lượt thích to snack on termites, and youngsters learn khổng lồ fish for them by pocking long sticks và other (1)____tools into the mounds that large groups of termites build. Researchers found that (2)______average female chimps in the Gombe National Park in Tanzania learnt how to bởi termite fishing at the age of 31 months, more than two years earlier than the males.

The females seem khổng lồ learn by watching mothers. Researcher Dr. Elisabeth V. Lonsdorf, director of field conservation at the Lincoln Park Zoo in Chicago, said that it is (3)_____to find that, when a young male and female are near a mound, ‘she’s really focusing on termite fishing and he’s spinning himself round (4)_______circles’. Dr Landsdorf and colleagues are studying chimpanzees at the zoo with a new, specially created termite mound, filled with mustard (5)________than termites. <…>

Question 1:A. RelativeB. SimilarC. CloseD. Connected
Question 2:A. AtB. ByC. OnD. For
Question 3:A. TypicalB. RegularC. OrdinaryD. Frequent
Question 4:A. InB. WithC. ToD. Through
Question 5:A. OtherB. ElseC. InsteadD. Rather

Exercise 4

Cho dạng đúng của các từ tiếp sau đây để tạo ra thành một bài bác Speaking part 2 trả chỉnh.

Well, I would lượt thích to talk about the final football match between U23 Vietnam và U23 Uzbekistan in Asian Football Championship in January, 2018.

You know, it is still spectacular and (1-impress)_______ although our team didn’t win the cup for the following two reasons. Firstly because the team contributed a (2-note)________ performance in the decisive match under extremely (3-freeze)_________ weather. After (4-miracle)__________ victories over Iraq & Qatar, our team was expected to lớn create another miracle và be the champion. The team played with all the strength and attempt they had despite the harsh weather conditions.

Secondly, our team is the representative of patriotism & pride of (5-nation)__________ identity. As you know, thanks khổng lồ excellent team spirit, the intense snow couldn’t prevent our boys from moving forward và fought courageously. They tried their best to lớn bring the (6-prestige)__________ trophy to lớn our country. Vietnamese people as well as other countries’ residents really appreciated their constant effort throughout the tournament. Although we lost 1-2 khổng lồ team Uzbekistan at the last minute & couldn’t claim the championship, we have still felt so (7-pride)___________ of our “heroes” & now they are the new-generation idols of our country.

Exercise 5

Mỗi câu tiếp sau đây chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.

Average family kích cỡ has increased from the Victorian era. The riches in Vietnam are becoming richer and richer. In 1892, the first long-distance telephone line between Chicago and thủ đô new york was formally opening. Dietitians urge people khổng lồ eat a banana a day to get enough potassium in their diet. Woody Guthrie has written thousands of songs during her lifetime, many of which became classic folk songs. The development of transistors made possible it to lớn reduce the size of many electronic devices. My father is a good family man, completely devoted for his wife và kids. The price of gold depends on several factor, including supply and demand in relation lớn the value of the dollar. Weather và geography conditions may determine the type of transportation used in a region. Those people were so friend that I didn’t want to say goodbye to them.

Exercise 6

Sắp xếp những tính từ bỏ sau theo đúng trật tự trình bày trong câu.

a long face (thin)big clouds (black)a sunny day (lovely)a wide avenue (long)a metal box (black/ small)a big cát (fat/ black)a /an little village (old/ lovely)long hair (black/ beautiful)an /a old painting (interesting/ French)an/ a enormous umbrella (red/ yellow)

Đáp án Exercise 1

unfriendlypennilesssleepyriskycarefulunderstanding

Đáp án Exercise 2

1C 2A 3B 4d 5C 6A 7C 8B 9C 10C

Đáp án Exercise 3

1B 2C 3A 4A 5D

Đáp án Exercise 4

impressivenotablefreezingmiraculousnationalprestigiousproud

Đáp án Exercise 5

from => since
The riches => The rich
Opening => opened
Potassium enough=> enough potassium
Became => have become/ becomemade possible it=> made it possiblefor => to
Factor => factorsgeography=> geographical
Friend => friendly

Đáp án Exercise 6

a long thin facebig đen cloudsa lovely sunny daya long wide avenuea small đen metal boxa big fat đen cata lovely little old villagebeautiful long black hairan interesting old French paintingan enormous red & yellow umbrella

Hy vọng với gần như bài tập tính từ giờ đồng hồ Anh phía trên, các bạn sẽ phát huy được những kỹ năng và kiến thức mình vẫn có, cùng rút được kinh nghiệm tay nghề sau phần nhiều lỗi sai mình đã mắc phải. Sau những bài bác tập nhỏ này, TOPICA Native chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ tự tin khi làm bài bác kiểm tra, bài xích thi, bài bác tập máy tự tính từ trong câu, tính từ ghép và dạng so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ. Nếu khách hàng đang học tập tiếng Anh một cách rời rạc, chưa khoa học, bạn nên xem thêm lộ trình học tập tiếng Anh trước khi ban đầu một quá trình học nghiêm túc.