bài xích tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài xích tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về từ bỏ vựng lớp 12

Câu hỏi 1 : Friday will be a bad day for me - I have an extra session và maybe a press conference. I wish your mother………….on Saturday or Sunday. But I know it’s not your fault.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

A didn"t come
B were coming
C came
D had come

Lời giải đưa ra tiết:

Thứ 6 này sẽ là 1 trong ngày tồi tệ đối với tôi - Tôi buộc phải làm thêm giờ và có lẽ là buổi họp báo. Tôi ước gì mẹ của bạn sẽ đến hôm vật dụng 7 và chủ nhật .Nhưng tôi biết đó chưa hẳn là lối của bạn. 

Câu ao ước mang lại tương lai : be going to lớn Vo ; nhưng mà trong cấu trúc wish yêu cầu dùng thừa khứ buộc phải chuyển thành were coming.

Trong câu ao ước dùng were cho tất cả các ngôi nhà ngữ số ít cùng số nhiều. 


Câu hỏi 2 : At this time last year, they ____________(build) this house.

A built B was built C was building
D were building

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án D. Ta có: at this time last year (thời điểm đó năm ngoái) là 1 trong mốc thời gian xác định trong thừa khứ và vào thời điểm đó sự việc được nhắc đến đang diễn ra nên ta thực hiện thì vượt khứ tiếp diễn để nói. Cấu tạo thì thừa khứ tiếp tục là: was/were + V-ing. Do chủ ngữ là “they” đề nghị ta thực hiện to be là “were”. D là đáp án đề xuất chọn. Câu này có nghĩa là: Vào thời điểm đó năm ngoái, họ đang xây dựng căn nhà này.


Câu hỏi 3 : I ____________ (drive) my car very fast when you called me.

A drove
B was driving
C was drive D were driving

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B. Khi nói tới một hành động, một sự việc đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào tại một thời điểm trong thừa khứ, ta thực hiện thì thừa khứ tiếp diễn với hành động, sự việc đang xảy ra, cùng thì quá khứ đơn với sự việc xen vào. Câu này được đọc là: Tôi sẽ lái xe hết sức nhanh khi chúng ta gọi tôi. Ta thấy sự việc đang xảy ra trong câu này là “tôi đang lái xe rất nhanh” thì có sự việc khác xen vào là “bạn hotline tôi”. Yêu cầu ta cần sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn với cồn từ tài xế “drive”. Với chủ ngữ là “I” ta áp dụng cấu trúc: was + V-ing. B là đáp án buộc phải chọn.


Câu hỏi 4 : I ____________ (chat) with my friends while my teacher ____________ (teach) the lesson yesterday.

A was chatting – teaching
B was chatting – was teaching
C was chatting – taught D chatted - taught

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Lúc muốn miêu tả hai vụ việc đã xảy ra và xảy ra tuy nhiên song cùng lúc (trong câu thông thường sẽ có “while”) ta áp dụng thì quá khứ tiếp diễn với tất cả hai sự việc này. Câu này còn có nghĩa là: Tôi đã tán gẫu với chúng ta của tôi trong những khi giáo viên đang dạy học ngày hôm qua. Kết cấu của thì vượt khứ tiếp diễn là “was/were + V-ing”. Với nhà ngữ của 2 mênh đề là “I” cùng “my teacher” ta đều sử dụng “to be” là was đối với tất cả 2 nhà ngữ. B là đáp án bắt buộc chọn


Câu hỏi 5 : My father ____________ (watch) TV when I got home.

A was watching
B watched C were watching
D was watched

Lời giải chi tiết:

Đáp án A. Ta thấy có “when + mệnh đề trong vượt khứ”. Ta có thể nghĩ cho trường phù hợp một sự việc đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào ta sử dụng thì thừa khứ tiếp tục với vấn đề đang xẩy ra và thì vượt khứ solo với hành vi xen vào. Câu này có nghĩa là: cha tôi đã xem TV khi tôi quay trở lại nhà. Vụ việc đang xẩy ra là: cha tôi đã xem TV, ta sử dùng thì vượt khứ tiếp diễn, với nhà ngữ “my father” ta sử dụng: was + V-ing. A là đáp án yêu cầu chọn.


Câu hỏi 6 : At this time yesterday, I ____________ (prepare) for my son’s birthday party.

A prepared B was prepared
C was preparing
D were preparing

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C. Ta bao gồm “at this time yesterday” (thời đặc điểm này ngày hôm qua) là 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ cho thấy thêm một vấn đề đang ra mắt lúc đó. Ta sẽ áp dụng thì quá khứ tiếp nối để diễn đạt. Với nhà ngữ là “I” ta áp dụng cấu trúc: was + V-ing. Câu này có nghĩa là: Vào thời đặc điểm đó ngày hôm qua, tôi đang sẵn sàng cho bữa tiệc sinh nhật của bé trai.


Câu hỏi 7 : Where ____________ (go) when I saw you last weekend?

A was you going
B were you going
C did you go
D you went

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B. Ta thấy gồm when + mệnh đề phân tách thì thừa khứ đơn. Đây là câu kể về một vấn đề đang diễn ra thì bao gồm một vấn đề khác xen vào. Vấn đề đang ra mắt chia thì thừa khứ đơn, và vụ việc xen vào phân chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này còn có nghĩa là: Cậu đang đi đâu cơ hội tớ nhận ra cậu vào buổi tối cuối tuần trước vậy? Mệnh đề trước tiên sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Do đây là thắc mắc với nhà ngữ “you” buộc phải ta sử dụng cấu tạo “were + you + V-ing”


Câu hỏi 8 : They ____________ (not go) khổng lồ school when I met them yesterday.

A weren’t going
B not going
C didn’t go
D weren’t go

Lời giải chi tiết:

Đáp án A. Ta thấy gồm when + mệnh đề phân chia thì vượt khứ đơn. Đây là câu nói về một vấn đề đang diễn ra thì có một vấn đề khác xen vào. Vấn đề đang ra mắt chia thì quá khứ đơn, và vấn đề xen vào phân tách thì vượt khứ tiếp diễn. Câu này còn có nghĩa là: chúng đang không đi học khi tôi chạm chán chúng ngày hôm qua. Mệnh đề đầu tiên sẽ phân tách thì thừa khứ tiếp diễn. Đây là câu tủ định với nhà ngữ “they” đề nghị ta sử dụng “were + not + V-ing”.


Câu hỏi 9 : My mother ____________ (not do) the housework when my father came home.

A didn’t do
B didn’t doing
C wasn’t doing
D weren’t doing

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy có when + mệnh đề phân chia thì thừa khứ đơn. Đây là câu nhắc về một vấn đề đang diễn ra thì tất cả một vấn đề khác xen vào. Sự việc đang ra mắt chia thì thừa khứ đơn, và vụ việc xen vào phân tách thì thừa khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: mẹ tôi đang không thao tác làm việc nhà khi bố tôi về nhà. Mệnh đề thứ nhất sẽ phân chia thì vượt khứ tiếp diễn. Đây là câu lấp định với chủ ngữ là “my mother” phải ta sử dụng “was + not + V-ing”.


Câu hỏi 10 : My sister ____________ (read) books while my brother ____________ (play) football yesterday afternoon.

A was reading - playing B was reading- was playing
C was reading – played D read – was playing

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Ta thấy bao gồm “while” và trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong vượt khứ “yesterday afternoon” ta nghĩ về tới cách sử dụng của thì vượt khứ tiếp diễn là diễn tả 2 sự việc xảy ra song song cùng lúc. Cả 2 mệnh đề sẽ chia thì thừa khứ tiếp diễn. Với công ty ngữ của 2 mệnh đề là “my sister” cùng “my brother” ta đang sử dụng cấu tạo là: was + V-ing. B là câu trả lời đúng. Câu này còn có nghĩa là: Chị gái tôi đã đọc sách trong khi anh trai tôi sẽ đang chơi soccer chiều hôm qua.


Câu hỏi 11 : He ____________ (plant) trees in the garden at 4 pm yesterday.

A was planting
B planted
C was planted
D planting

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Ta thấy gồm mốc thời gian cụ thể xác định trong thừa khứ là “4 pm yesterday” (4 giờ đồng hồ chiều ngày hôm qua) cho biết một vụ việc đang ra mắt tại thời đặc điểm đó nên ta sẽ sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn để diễn đạt. Với công ty ngữ là “he” ta áp dụng cấu trúc: was + V-ing.


Câu hỏi 12 : They ____________ (work) when she came yesterday.

A was working
B were working
C working
D worked

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B. Ta thấy có when + mệnh đề phân tách thì thừa khứ đơn. Đây là câu nói về một sự việc đang ra mắt thì bao gồm một vấn đề khác xen vào. Vụ việc đang diễn ra chia thì vượt khứ đơn, và vụ việc xen vào chia thì vượt khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: họ đang thao tác làm việc khi cô ấy mang lại ngày hôm qua. Mệnh đề thứ nhất sẽ phân tách thì quá khứ tiếp diễn. Với công ty ngữ là “they” ta sử dụng cấu trúc: were + V-ing.


Câu hỏi 13 : She ____________(paint) a picture while her mother was making a cake.

A was painted
B  painted
C painting D was painting

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Ta thấy có “while” và một mệnh đề phân chia thì thừa khứ tiếp nối nên cùng với mệnh đề sót lại ta nghĩ tới cách sử dụng của thì vượt khứ tiếp nối là biểu đạt 2 sự việc xảy ra tuy vậy song thuộc lúc. Cả hai mệnh đề sẽ phân tách thì quá khứ tiếp diễn. Với nhà ngữ là “she” ta áp dụng cấu trúc: was + V-ing. Câu này có nghĩa là: Cô ấy sẽ sơn một bức tranh trong những lúc mẹ của cô ấy ấy đang làm cho bánh.


Câu hỏi 14 : Anne ____________ (ride) her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

A rode
B was roding
C was riding D riding

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy có when + mệnh đề phân chia thì vượt khứ đơn. Đây là câu nói về một vụ việc đang diễn ra thì gồm một vấn đề khác xen vào. Vụ việc đang ra mắt chia thì thừa khứ đơn, và vấn đề xen vào phân chia thì thừa khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Anne sẽ đạp xe tới trường khi Peter nhìn thấy cô ấy ngày hôm qua. Mệnh đề thứ nhất sẽ phân tách thì quá khứ tiếp diễn. Với nhà ngữ là “Anne” (ngôi sản phẩm 3 số ít) ta thực hiện cấu trúc: was+ V-ing. Đáp án B không đúng vị roding chưa hẳn là dạng V-ing của động từ ride. Động từ ride phân tách V-ing bao gồm dạng là “riding” bắt buộc C là lời giải đúng.


Câu hỏi 15 : He ____________ (type) a letter when his quái vật went into the room.

A was typing B typing
C typed
D was typed

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A. Ta thấy bao gồm when + mệnh đề phân chia thì vượt khứ đơn. Đây là câu nhắc về một vụ việc đang diễn ra thì bao gồm một sự việc khác xen vào. Sự việc đang ra mắt chia thì vượt khứ đơn, và vụ việc xen vào phân tách thì thừa khứ tiếp diễn. Câu này còn có nghĩa là: Anh ấy vẫn đánh sản phẩm công nghệ một bức thư lúc ông chủ của cô ấy vào phòng. Mệnh đề đầu tiên sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Với nhà ngữ là “he” ta áp dụng cấu trúc: was + V-ing.


Câu hỏi 16 : They ____________ (work) when we got there.

A was working
B were working
C working
D was worked

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B.

Đây là câu nhắc về một vấn đề đang diễn ra thì tất cả một sự việc khác xen vào. Vấn đề đang ra mắt chia thì quá tiếp diễn, và sự việc xen vào chia thì vượt khứ đơn.

When + S + was/ were + Ving, S + Ved/ V2

 

Câu này còn có nghĩa là: chúng ta đang làm việc lúc chúng tôi tới đó.

Mệnh đề trước tiên sẽ phân chia thì vượt khứ tiếp diễn. Với chủ ngữ là “they” ta thực hiện cấu trúc: were + V-ing.


Câu hỏi 17 : He ____________ (chat) with his friend when his mother came into the room.

A chatting B chatted
C was chatting
D was chatted

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy tất cả when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một vấn đề đang ra mắt thì tất cả một vấn đề khác xen vào. Vấn đề đang ra mắt chia thì thừa khứ đơn, và vụ việc xen vào chia thì vượt khứ tiếp diễn. Câu này còn có nghĩa là: Anh ấy sẽ tán gẫu với bạn của anh ấy khi chị em của anh ấy bước vào phòng. Mệnh đề đầu tiên sẽ phân tách thì vượt khứ tiếp diễn. Với nhà ngữ là “he” ta thực hiện cấu trúc: was + V-ing.


Câu hỏi 18 : My mother ____________ (cooking) lunch while my father ____________ (clean) the floor at 10 am yesterday.

A was cooking – was cleaning
B cooking – cleaning
C cooked – cleaned D was cooking - cleaned

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A. Ta thấy có “while” với trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong thừa khứ “10 a.m yesterday” ta nghĩ tới cách thực hiện của thì vượt khứ tiếp nối là mô tả 2 vấn đề xảy ra tuy nhiên song thuộc lúc. Cả 2 mệnh đề sẽ phân chia thì thừa khứ tiếp diễn. Với nhà ngữ của 2 mệnh đề là “my mother” cùng “my father” (đều là ngôi 3 số ít) ta đã sử dụng cấu trúc là: was + V-ing. A là câu trả lời đúng. Câu này có nghĩa là: mẹ tôi đã nấu bữa trưa trong những lúc bố tôi đã lau nhà lúc 10 giờ đồng hồ trưa hôm qua.


Câu hỏi 19 : At this time 2 days ago, I ____________ (travel) in America.

A travelled B travelling C was travelled
D was travelling

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Ta thấy bao gồm thời gian xác định trong quá khứ là “at this time 2 days ago” (vào thời điểm này cách đây 2 ngày) cho biết một việc đang ra mắt tại thời điểm đó. Ta áp dụng thì thừa khứ tiếp tục để diễn đạt. Với công ty ngữ là “I” ta áp dụng cấu trúc: was + V-ing. Câu này còn có nghĩa là: Vào thời điểm đó cách trên đây 2 ngày, tôi đang phượt ở Mỹ.


Câu hỏi đôi mươi : At 12 o’clock yesterday, we ____________ (have) lunch.

A was having
B had C were having
D having

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C. Ta thấy có thời gian cụ thể xác định trong thừa khứ “at 12 o’clock yesterday” (vào thời gian 12 giờ ngày hôm qua) cho thấy một vụ việc đang diễn ra tại thơi điểm đó. Ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt. Với công ty ngữ là “we” ta áp dụng cấu trúc: were + V-ing. Câu này có nghĩa là: vào tầm 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi đang ăn trưa.


Câu hỏi 21 : Janet ____________ some washing this time yesterday.

A is doing
B had done
C was doing
D was going

Câu hỏi 22 : ____________ that dress when your boyfriend saw you in the street?

A Have you worn
B Did you wear
C Were you wearing
D Are you wearing

Câu hỏi 23 : –“Hey, look where are you going?”

–“Oh, I’m terribly sorry. ____________.”

A I’m not noticing
B I wasn’t noticing
C haven’t noticing
D I don’t notice

Câu hỏi 24 : Shirley_____________a book about japan last year but I don’t know whether she has finished it.

A has written
B wrote
C had written
D was writing

Câu hỏi 25 : –“Alice, why didn’t you come yesterday?”

– “I  but I had an unexpected visitor.” 

A had
B would
C was going to
D did
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com

Thì quá khứ tiếp diễn là vấn đề ngữ pháp giờ Anh cơ bản, thường xuyên xuyên mở ra trong những kỳ thi. Để ôn lại kỹ năng và kiến thức và chinh phục các dạng bài bác tập thì thừa khứ tiếp diễn, hãy thuộc ELSA Speak đi khám phá bài viết dưới đây.

Kiến thức thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) mô tả một hành vi đang diễn ra tại một thời điểm ví dụ trong thừa khứ.


*
*

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

Cách dùng
Ví dụ
Diễn tả nhị hoặc nhiều hành vi xảy ra đôi khi trong vượt khứ.While I was making apple pie, my sister was preparing juice for the party.→ Trong lúc tôi làm cho bánh táo, em gái tôi đang sẵn sàng nước trái cây đến bữa tiệc.
Diễn tả hành vi đang xẩy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứShe was playing the piano at 6 o’clock last night.→ Cô ấy chơi lũ vào 6 giờ tối qua.
Diễn đạt hành vi đang xảy ra thì có hành động khác chen ngangHe was washing dishes when she came.→ Anh ấy vẫn rửa chén bát thì cô ấy đến.
Diễn tả hành vi lặp đi lặp lại trong quá khứ, làm khó chịu và khiến phiền đến fan khác.He was always complaining about his girlfriend.→ Anh ấy luôn phàn nàn về bạn gái của mình.
*
*

Cấu trúc thì thừa khứ tiếp diễn

Cấu trúc
Ví dụ
Thể xác định (+)S + was/were + V_ing.I was cooking at 8 a.m yesterday.→ Tôi nấu ăn uống lúc 8 giờ sáng hôm qua.
Thể lấp định (-)S + was/were + not + V_ing.I wasn’t cooking at 8 a.m yesterday.→ Tôi dường như không nấu ăn lúc 8 giờ chiếu sáng hôm qua.
Thể nghi ngại (?)Was/Were + S + V_ing?Were you cooking at 8 a.m yesterday?→ thời gian 8 giờ sáng hôm qua bạn sẽ nấu ăn có nên không?
WH – questionWh-word + was/were + S + V_ing?Why were you cooking at 8 a.m yesterday?→ vị sao dịp 8 giờ đồng hồ sáng trong ngày hôm qua bạn lại nấu bếp cơm?

Dấu hiệu phân biệt thì thừa khứ tiếp diễn

Dấu hiệu
Ví dụ
At + giờ đồng hồ + thời hạn trong thừa khứ.At 9 o’clock last night, I was baking.→ Vào 9h tối hôm qua, tôi đang nướng bánh.
At this time + thời gian trong thừa khứ.At this time last week, we were traveling lớn London.→ Vào thời điểm này tuần trước, chúng tôi đang đi du lịch London.
In + nămIn 2017, she was living in Danang.→ vào thời điểm năm 2017, cô ấy đang sống ở Đà Nẵng.
In the pastShe was crying because of you in the past.→ Cô ấy đã khóc vì chúng ta trong thừa khứ.

Xem thêm: Các Dạng So Sánh Hơn Của Fast " Là J??? So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất Trong Tiếng Anh

When” và “While”→ biểu đạt một hành vi đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.1. When I was sleeping, she knocked on my door.→ lúc tôi đã ngủ thì cô ấy gõ cửa ngõ phòng tôi.2. I came across Lisa while she was going shopping.→ Tôi tình cờ chạm chán Lisa khi cô ấy đã đi cài đặt sắm.

Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn, tất cả đáp án chi tiết

1. Bài xích tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

STTCâu hỏi Đáp án
1Why ________ she having dinner at 5pm?A. Was
B. Does
C. Were
D. Do
2________ Lily still working at 8p.m last night?A. Were
B. Does
C. Are
D. Was
3Jack and his brother ________ playing badminton at 9a.m yesterday.A. Are
B. Was
C. Were
D. Has been
4Was she not ________ her homework?A. Doing
B. Do
C. Did
D. Done
5They ________ dinner when I arrived.A. Have
B. Were having
C. Were had
D. Had
6My sister was reading a romance story ________ she heard a noise.A. When
B. While
C. During
D. Where
7At 9 a.m today Daniel ________ driving lớn work.A. Were
B. Am
C. Was
D. Is
8They ________ sleeping when she came.A. Was
B. Were
C. Weren’t
D. Won’t
9At this time last month, they _______ this park.A. Was building
B. Were building
C. Are building
D. Built
10What _______ at 7 pm last Monday?A. Did you do
B. Are you do
C. Were you doing
D. Was you doing
11They _______ khổng lồ the cinema when she met them yesterday.A. Don’t go
B. Weren’t going
C. Wasn’t going
D. Didn’t go
12In 2010, Asley _______ with his parents.A. Was staying
B. Stayed
C. Had stayed
D. Had been stayed
13She _______ in the stadium when it rained.A. Walked
B. Had walked
C. Was walking
D. Walking
14When Jenny stayed with me, she _______A. Were always singing
B. Always singing
C. Always sang
D. Was always singing
15Mary and I _______ the house when the telephone rangA. Danced
B. Dancing
C. Was dancing
D. Were dancing
*
*

Đáp án:

1. A2. D3. C4. A5. B
6. A7. C8. B9. B10. C
11. B12. A13. C14. D15. D

2. Bài bác tập phân chia động từ sống thì thừa khứ tiếp diễn

1. Jason _______ (listen) to music while his mother _______ (cook) in the kitchen.

2. This time last year I _______ (live) in Tokyo.

3. Michelle always _______ (complain) about his wives.

4. My sister _______ (drive) her car very fast when I called her.

5. My mother phoned while we _______ (chat).

6. Jack fell asleep when he _______ (chat) with his girlfriend.

7. Where Susan _______ (go) when I saw her last month?

8. My brother _______ (not do) the homework when my mother came home.

9. What you _______ (do) 10:00 pm last night?

10. At 11a.m yesterday morning, my sister _______ (cook) lunch.

11. They _______ (take) the exam?

12. Daniel lost his wallet when he _______ (walk) home.

13. At 5 a.m yesterday, my sister _______ (cook) breakfast.

14. We _______ (work) when he _______ (come) yesterday.

15. This time last month we _______ (live) in Bangkok.

Đáp án:

1. Was listening; was cooking2. Were living3. Was always complaining4. Was driving5. Were chatting
6. Was chatting7. Was Susan going8. Wasn’t doing9. Were you doing10. Was cooking
11. Were they taking12. Was walking13. Was cooking14. Weren’t working; came15. Were living

3. Bài tập kết thúc câu sống thì thừa khứ tiếp diễn

1. What/she/do/during the day?

2. Why/he/run/?

3. I/ shop/when Linda/called me

4. My brother/do/his homework/at 9 o’clock.

5. He/eat lunch/when we arrived.

6. She/live in Hue/at the time/?

7. She/not /cry

8. She/not /play the guitar at 6p.m

9. She/type a letter/when/ her boss/go into the meeting room/?

10. While/she/watch TV/she/ hear/the doorbell.

11. She/study English/at 8p.m/yesterday.

12. She/see/an accident/while/she/watch television.

13. We/not laugh at/your sister.

14. Maya/not listen/her teacher/carefully.

15. I/not study/at 10 o’clock.

16. What/your little brother/do/at this time/yesterday/?

17. The doorbell/ring/while/she/eat lunch.

18. Your friends/drink juice/when/you/arrive/?

19. What/Asley/do/while/her sister/go lớn Hanoi/?

20. At 9 o’clock last Sunday/I/do/my homework.

*
*

Đáp án:

1. What was she doing during the day?

2. Why was he running?

3. I was shopping when Linda called me.

4. My brother was doing his homework at 9 o’clock.

5. He was eating lunch when we arrived.

6. Was she living in Hue at the time?

7. She wasn’t crying.

8. She wasn’t playing the guitar at 6p.m

9. Was she typing a letter when her monster went into the meeting room?

10. While she was watching TV, she heard the doorbell.

11. Was she studying English at 8 p.m. Yesterday?

12. She saw an accident while she was watching television.

13. We weren’t laughing at your sister.

14. Maya wasn’t listening to her teacher carefully.

15. I wasn’t studying at 10 o’clock.

16. What was your little brother doing at this time yesterday?

17. The doorbell rang while she was eating lunch.

18. Were your friends drinking juice when you arrived?

19. What was Asley doing while her sister was going to lớn Hanoi?

20. At 9 o’clock last Sunday, I was doing my homework.

4. Bài xích tập thì vượt khứ tiếp diễn nâng cấp

Hoàn thành câu với cặp từ mang lại sẵn

clean; askwatch; getplay; breakthink; saygo; have
stand; meetstart; check insleep; talkhave; knocklive; spend
wear; seestart; comenot drink; happenstand; meetread; cook
come; washstudy; havewalk; attackarrive; have; havelisten; take

1. A friendly Australian couple _______ talking khổng lồ her as she _______ at the khách sạn reception.

2. She _______ tennis three times a week before She _______ her ankle.

3. When we _______ in Hanoi, we _______ four hours a day traveling to & from work.

4. She _______ a pink dress when I _______ her last week.

5. Anna _______ up the living room when John _______ her to lớn marry him.

6. When I _______ he _______ lunch. He said he always _______ lunch at 11:00.

7. What was Nick _______ when she _______ his phone away?

8. Was Mark _______ alone when you _______ him?

9. My mother _______ milk when the murder _______.

10. We _______ lunch when someone _______on the door.

11. While Lily _______ in her room, her sister _______ a birthday tiệc nhỏ in the other room.

12. The lights _______ off when I_______ a shower.

13. Lisa _______ when her teacher _______ in the class.

14. The rain _______ lớn fall while we _______ home.

15. The black dog_______ along quietly when Lily’s dog _______ him.

16. He _______ alone, when you _______ him?

17. What you _______, when she _______ your name?

18. While my dad _______ newspaper, my mom _______ lunch.

19. His mother _______ back trang chủ when he _______ the dishes.

20. Selena _______ TV when I _______ home.

Đáp án:

1. Started; was checking in2. Was playing; broke3. Lived; were spending4. Was wearing; saw5. Was cleaning; asked
6. Arrived; was having; had7. Listening; took8. Standing; met9. Wasn’t drinking; happened10. Was having; knocked
11. Was studying; was having12. Went; was having13. Slept; was talking14. Started; were coming15. Was walking; attacked
16. Was he standing; met17. Were you thinking; said18. Was reading; was cooking19. Came; was washing20. Was watching; got

Trên đây là tổng hợp kim chỉ nan và bài bác tập thì quá khứ tiếp tục trong tiếng Anh. Các bạn hãy luyện tập thường xuyên để tiếp xúc tốt hơn và tự tin thừa qua đều kỳ thi nhé.

Đặc biệt, để rút ngắn con đường đoạt được ngoại ngữ của mình, các bạn hãy học giờ đồng hồ Anh online 1 kèm 1 thuộc ELSA Speak nhé. Đây là “Ứng dụng giáo dục và đào tạo hàng đầu” trên tiện ích Store tại hơn 101 quốc gia.

*
*

Nhờ công nghệ A.I. Tân tiến, ELSA Speak có thể nhận diện các giọng nói và sửa lỗi phân phát âm tức thì lập tức. Các bạn sẽ được học tập 44 âm trong khối hệ thống ngữ âm, là bệ phóng kiên cố để nói tiếng Anh lưu loát, chuẩn bạn dạng ngữ.

90% người dùng phát âm rõ ràng hơn, 68% người tiêu dùng nói chuyện trôi rã hơn sau thời điểm sử dụng ELSA Speak. Vậy thì còn trông mong gì mà không đăng ký ELSA Pro để thưởng thức ngay thôi.